Головна » Файли » 5 КЛАС

Усі уроки української мови в 5 класі
20.08.2014, 11:16
загрузка...

Усі уроки української мови в 5 класі 
С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич, М. В. Кравець

Рік - 2009

Сторінок - 478

 

Завантажити

 

Зміст

Передмова ................................................................................3

ВступУрок No 1 Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України ........................5

Урок No2 Вхідний (діагностичний) контроль. Диктант ........................8

Урок No 3 Урок РЗМ. Загальне уявлення про мовлення.Основні правила спілкування ..........................11

Повторення вивченого в початкових класах

Урок No 4 Іменник. Велика буква і лапки в іменниках .........................16

Урок No 5 Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників ....................20

Урок No 6 Числівник. Правопис числівників ........................................22

Урок No 7 Займенник, його основні ознаки ..........................................26

Урок No 8 Урок РЗМ. Тема й основна думка висловлювання. Тема й мікротема ...........................30

Урок No 9 Урок РЗМ. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Навчальне аудіювання тексту монологічного характеру .......................................................34

Урок No 10 Дієслово. НЕ з дієсловами.Правопис -шся, -ться у кінці дієслів ..........39

Урок No 11 Правопис прислівників .........................................................42

Урок No 12 Уживання прийменників і сполучників ...............................45

Урок No 13 Апостроф. М’який знак .........................................................48

Урок No 14 Тематичне оцінювання з розділу «Повторення вивченого в початкових класах». Контрольне аудіювання тексту художнього стилю ..................................................................52

Поняття про текст

Урок No 15 Текст і його ознаки ................................................................58

Урок No 16 Тема й основна думка тексту .................................................62

Урок No 17 Поділ тексту на мікротеми й абзаци.Поняття про відоме і нове .....66

Урок No 18 Мовні засоби зв’язку речень у тексті ....................................70

Урок No 19 Тексти різних типів — розповідь, опис, роздум ...................73

Урок No 20 Урок РЗМ. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум .....78

Урок No 21 Урок РЗМ. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини .........83

Урок No 22 Урок РЗМ.Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини ............83

Урок No 23 Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення .........88Урок No 24 Стилі мовлення. Стилістична помилка ...............................92

Урок No 25 Урок РЗМ. Належність висловлювання до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового.Сфери використання розмовного, наукового і художнього стилів ...............................................97

Урок No26 Тематичне оцінювання з розділу «Поняття про текст». Контрольне читання мовчки художнього тексту розповідного характеру .......................................................103

Відомості з синтаксису і пунктуації

Урок No 27 Словосполучення. Головне й залежне слово у словосполученні ....108

Урок No 28 Словосполучення лексичні і фразеологічні. Граматична помилка та її умовне позначення. Синтаксичній розбір словосполучення .................................................................114

Урок No29 Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом .....118

Урок No 30 Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.Окличні речення ...125

Урок No 31 Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення

Урок No 32 Урок РЗМ. Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, лист, особливості їх побудови ....134

Урок No 33 Урок РЗМ. Ділові папери. Лист рідним, друзям. Адреса ... 138

Урок No 34 Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина ....143

Урок No 35 Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина (продовження) .....149

Урок No 36 Тематичне оцінювання з розділу «Словосполучення. Речення.Головні і другорядні члени речення»

Урок No 37 Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами ...157

Урок No 38 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами ....................................163

Урок No 39 Звертання. Розділові знаки при звертанні .........................167

Урок No40 Вставні слова, виділення їх на письмі комами ..................172

Урок No 41 Практична робота з тем «Речення з однорідними членами», «Звертання», «Вставні слова». Синтаксичний розбір простого речення ............................177

Урок No 42 Урок РЗМ. Відповідь на уроках української мови (за даним планом або таблицею) в науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша .................................181

Урок No43 Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення ...........186

Урок No 44 Складні речення, розділові знаки в них (продовження). Синтаксичний розбір складного речення

Урок No 45 Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові ...................196

Урок No 46 Діалог. Тире при діалозі .......................................................201

Урок No 47 Пряма мова й діалог. Система творчих вправ .....................206

Урок No 48 Урок РЗМ. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування

Урок No 49 Узагальнення і систематизація з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації». Самостійна робота

Урок No50 Тематичне оцінювання з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації»

Урок No 51 Аналіз контрольного диктанту «Кудлай» ............................218

Фонетика. графіка. Орфоепія. Орфографія

Урок No 52 Звуки мовлення.Голосні та приголосні звуки.....................221

Урок No 53 Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г ..226

Урок No 54 Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт ..............230

Урок No 55 Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї ........................235

Урок No 56 Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї (продовження) ...........241

Урок No 57 Орфограма (практично). Умовне позначення орфографічних помилок

Урок No 58 Урок РЗМ. Усний твір-опис тварини в художньому стилі .... 249

Урок No 59 Урок РЗМ. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі .............251

Урок No 60 Склад. Наголос. Основні правила переносу .......................253

Урок No 61 Поняття про орфографічний словник.Робота з ним .........259

Урок No 62 Урок РЗМ. Ознайомлення з вимогами до мовлення.

Помилки у змісті й побудові висловлювання .....................262

Урок No 63 Вимова голосних звуків і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом .... 266

Урок No 64 Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Урок No 65 Тематичне оцінювання з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія». Контрольне аудіювання тексту наукового стилю ...................................................................276

Урок No 66 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних .284

Урок No67Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних (продовження) .....................................................................289

Урок No 68 Урок РЗМ. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму...................291

Урок No 69 Урок РЗМ. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму...................294

Урок No 70 Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и] ........................................297

Урок No 71 Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и] в дієслівних коренях ..... 300

Урок No 72 Чергування [о], [е] з [і] ........................................................304

Урок No 73 [и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів ........307Урок No 74 [е], [о] після [ж], [ч], [ш]

Урок No 75 Чергування приголосних у коренях дієслів ........................315Урок No 76 Урок РЗМ. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру (ознайомлення з її характером і змістом) ........319

Урок No 77 Урок РЗМ. Написання замітки в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру ....322

Урок No 78 Вимова й написання префіксів з- (зі-, с-) ..........................324

Урок No 79 Вимова й написання префіксів роз-, без- ...........................327

Урок No 80 Основні випадки чергування у-в, і-й..................................331

Урок No 81 Урок РЗМ. Усний твір-опис за картиною М. Мурашка «Вид на Дніпро» .....335

Урок No 82 Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо....338

Урок No 84 Правила вживання апострофа .............................................341

Урок No 85 Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків .........343

Урок No 86 Написання слів іншомовного походження: и, і у словах іншомовного походження; правопис м’якого знака й апострофа; подвоєння букв .............................................348

Урок No 87 Словник іншомовних слів. Робота з ним ...........................352

Урок No 88 Тематичне оцінювання з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»

лексикологія. Фразеологія

Урок No 89 Лексикологія як наука. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні .... 361

Урок No 90 Пряме і переносне значення слова. Лексична помилка (практично) ..........................................................................365

Урок No 91 Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова .....................................................................................369

Урок No 92 Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками .... 372

Урок No 93 Урок РЗМ. Усний твір-оповідання про випадок із життя ... 375

Урок No 94 Урок РЗМ. Письмовий твір-оповідання про випадок із життя .................................................................................378

Урок No 95 Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми) ... 380

Урок No 96 Використання синонімів, антонімів, омонімів у мовленні. Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів ..........386

Урок No 97 Поняття про фразеологізми. Джерела української фразеології. Ознайомлення з фразеологічним словником ... 388

Урок No 98 Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів ...............................................393

Урок No 99 Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у монологічному та діалогічному мовленні ...............................................................................397

Урок No 100 Урок РЗМ. Письмовий твір-опис предмета в науковому стилю ...................................................................................400

Урок No 101 Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови ...................................................403

Урок No102 Тематичне оцінювання з розділу «Лексикологія. Фразеологія». Контрольне читання мовчки тексту розповідного характеру з елементами опису .....................406

Урок No 103 Аналіз контрольного диктанту «На городі під лісосмугою» .... 410

Будова слова. Орфографія

Урок No 104 Значущі частини слова ........................................................413

Урок No 105 Основа слова і закінчення ...................................................416

Урок No 106–107 Урок РЗМ. Твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі .......420

Урок No 108 Корінь як значуща частина слова .......................................423

Урок No 109 Корінь слова. Спільнокореневі слова .................................426

Урок No 110 Префікс як значуща частина слова ....................................429

Урок No 111 Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі- .....................433

Урок No 112-113 Урок РЗМ. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі ...................................436

Урок No 114 Cуфікс як значуща частина слова ......................................440

Урок No 115 Узагальнення і систематизація з розділу «Будова слова. Орфографія». Розбір слова за будовою .445

Урок No 116 Тематичне оцінювання з розділу «Будова слова. Орфографія»

Повторення й узагальнення в кінці року

Урок No 117 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація»

Урок No 118 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія» ... 453

Урок No 119–120 Урок РЗМ. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з поєднанням різних типів мовлення .....................................................................455

Урок No 121 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія»

Урок No 122 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова й орфографія»

тексти для диктантів та переказів

Тексти для диктантів ...........................................................466

Тексти для переказів ............................................................470

Категорія: 5 КЛАС | Додав: | Теги: Усі уроки української мови в 5 клас
Переглядів: 1963 | Завантажень: 0 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/2
Всього коментарів: 1
avatar
1
happy
avatar