Головна » Файли » ДОШКОЛЯРИК

Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець»
[ Викачати з сервера (44.9 Kb) ] 11.11.2015, 13:12
загрузка...

Програму виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» розроблено відповідно до Державного стандарту – Базового компонента дошкільної освіти. Програма враховує досвід і традиції української народної та академічної педагогіки, ґрунтується на принципах і засадах міжнародних конвенцій про дітей, Конституції України.

Метою освіти та виховання дитини дошкільного віку згідно з Законом України про освіту, Законом про дошкільну освіту, Законом України про охорону дитинства, Державним стандартом дошкільної освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня.

Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості. Серед завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, державної мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів.

Програма реалізує Базовий компонент дошкільної освіти. Вона структурована відповідно до його основних змістових блоків – сфер, які підпорядковуються макросфері “Мова”.

Макросфера “Мова” є базовим блоком, оскільки українська мова – джерело українського духу, засадничий чинник українського характеру, що об’єднує українців у світі. Підпорядкування сфер макросфері “Мова” сприятиме усвідомленню дитиною української мови як джерела українського духу, знайомитиме з багатством, образністю української мови та словесності, формуватиме культуру почуттів, буде засобом збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиватиме універсальні, природовідповідні якості творчої особистості.

Кожна сфера програми конкретизується трьома змістовими лініями та ґрунтується на макросфері “Мова”, реалізованій макросферичними змістовими лініями “Українська мова” та “Українська словесність”. Так, сфера «Українці» містить такі змістові лінії: Родина, рід; Народ; Світове українство. Сфера «Природа України» – Життя. Життєві процеси у природі; Ми в природі, природа в нас і навколо нас; Характерні особливості нашого довкілля. Сфера «Я – українець. Я – українка» – Цінності української звичаєвості (вдача, мораль); Ми – господарі своєї держави; Моя Україна у світі. Сфера «Українська культура» – Світ, створений нами; Наша творча палітра (як і чим ми творимо); Наша будучина (творчий аспект).

Змістові лінії тісно взаємопов’язані, доповнюють одна одну, є неперервними та послідовними. Змістове наповнення ліній програми сприяє утворенню у дитини цілісного уявлення та сприйняття як найближчого світу (українського), так і Всесвіту загалом, усвідомленню себе як цілісності з родиною, родом, народом, українською державою, природою, як особистості діяльно-вольової, творчої, громадянина та патріота. Матеріал програми розміщено відповідно до вікових особливостей та сензитивних періодів розвитку дітей – третього, четвертого, п’ятого, шостого років життя.

Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» може поєднуватися з чинними державними, регіональними, авторськими, варіативними програмами виховання дітей дошкільного віку, підсилюючи національно-державницьку напрямну виховання.

Життєву основу виховання передусім творить родина. Тому дошкільна освіта і виховання повинні ґрунтуватися на єдності та цілісності родинного та суспільного виховання (школа-родина), забезпечуючи всебічний розвиток дитини. Реалізація виховного потенціалу програми дошкільного виховання «Українотворець» передбачає активну участь батьків як свідомих та відповідальних учасників виховного процесу, перших та головних вихователів своїх дітей.

Третій рік життя  Макросфера «Мова»

Завдання виховання: виховувати любов до української мови; дати уявлення про українську мову як мову української родини, роду, народу. Ознайомлювати з різнобарв’ям слів української мови. Поглиблювати уявлення про можливість вираження емоцій, думок, почуттів через слово. Зосереджувати дитячу увагу на мові батьків, природи, власному мовленні. Виховувати почуття прекрасного зразками різних жанрів української словесності та звертати увагу на красу рідного слова.

Результати: як кожна дитина окремо, так і всі діти разом емоційно позитивно ставляться до української мови, мають уявлення, що вона є мовою української родини, роду, народу, про її лексичне багатство. Словесно виражають різні емоції, думки, почуття. Звертають увагу на мову батьків, природи, власне мовлення. Помічають красу рідного слова у різних жанрах української словесності.

Сфера «Українці». Завдання виховання: виховувати любов до родини, роду, народу; поглиблювати уявлення про батьків та інших членів родини, роду, народу, виховувати чуйне ставлення до них. Формувати уявлення про сімейні та родинні стосунки, взаємну турботу і любов. Закріплювати знання дітей про прізвище, ім’я та по батькові своє та всіх членів сім’ї, родинні взаємини. Поглиблювати уявлення, знання та позитивне ставлення дитини до належності до своєї родини, роду, народу та його неперервного

існування на рідній землі. Формувати вміння вирізняти традиційні ознаки українців.

Змістова лінія: Родина, рід. Поглибити уявлення про належність до своєї родини, роду (родинні зв’язки); про інших людей (сусідів, знайомих, мешканців рідного краю).

Змістова лінія: Народ. Дати уявлення про українців як народ, про Україну як територію і країну; ознайомлювати з традиційними ознаками, що притаманні українцям (одяг, прикраси людини та оздоблення житла, подвір’я).

Змістова лінія: Світове українство. Дати уявлення про українців, що мешкають як у своїй країні, так і в цілому світі.

Макросферична змістова лінія: Українська мова. Збагачувати словник дітей різними словами на позначення української родини, роду, народу; знайомити з назвами міста, селища, села, хутора, вулиці, кутка, де живуть діти; вводити у мовлення дошкільнят традиційні українські імена, форми звертань, образні вислови та означення, порівняння і т. ін.

Макросферична змістова лінія: Українська словесність. Ознайомлювати з легендами, оповідками, бувальщинами рідного краю, давніми уявленнями праукраїнців про себе і свою землю (малі фрагменти “Велесової книги”, міфи давньої України (дохристиянські).  Результати: як кожна дитина окремо, так і всі діти разом мають емоційне позитивне ставлення до своєї родини, роду, народу, розуміють значення родинних стосунків, злагоди і ладу в рідній оселі. Знають прізвище, ім’я та по батькові своє і членів родини та традиційні українські форми звертань, назву міста, селища, села, хутора, вулиці, кутка, де вони мешкають. Мають уявлення про українців як про прадавній народ, що споконвіку мешкає на цій території. Вирізняють традиційні ознаки українців.

Сфера «Природа України». Завдання виховання: пробуджувати любов до світу; сприяти розвитку естетичних почуттів, емоційного позитивного ставлення до життя та до природи; виявляти радість, доброзичливість і пошану у спілкуванні з природою та її проявами; дати уявлення про цілісність сприйняття природи і себе в ній.

Змістова лінія: Життя. Життєві процеси у природі. Дати уявлення про природні елементи життя (земля, вода, вогонь, повітря). Викликати інтерес до явищ природи, змін пір року, чергування дня і ночі, ранку і вечора; кліматичних особливостей; станів природних елементів.

Змістова лінія: Ми в природі, природа в нас і навколо нас. Формувати уявлення про людину як частину природи; про природні елементи у людському тілі;

про взаємодію природних елементів людини і природи (дихання, харчування); про взаємовплив людини на природу і навпаки (природні явища, діяльність людини). Поглиблювати знання про тваринний і рослинний світ (тварини і рослини нашого краю).

Змістова лінія: Характерні особливості нашого довкілля. Вчити спостерігати і доглядати за рослинами і тваринами; розрізняти тварин і рослини, що поруч з дітьми.

Макросферична змістова лінія: Українська мова. Збагачувати словник дітей різними словами на позначення найближчого природного оточення; уводити у словник дошкільнят слова, що означають назви явищ та процесів у природі; залучати до активного словника власні назви місцевих річок, озер, урочищ, балок, лісів, гір і т. ін., порівняння, епітети як їх означення, образні вислови, пов’язані з ними.

Макросферична змістова лінія: Українська словесність. Знайомити дітей з українськими казками про тварин, оповідками про пори року, давніми уявленнями праукраїнців про світ природи (веснянки, колядки, щедрівки і т. ін.); малими фольклорними жанрами (лічилки, забавлянки, заклички).

Результати: як кожна дитина окремо, так і всі діти разом мають емоційне позитивне ставлення до світу, вони зацікавлено спостерігають за природою рідного краю, виявляють бажання здобувати інформацію про неї, пізнавати процеси, явища природи та її елементи, мають уявлення про цілісність природи і себе як її частину, про взаємодію себе з природою та природи з собою.

Розповідають про героїв українських народних казок про тварин; відтворюють фрагменти фольклорних творів (веснянок, колядок, щедрівок), співвідносять їх із порами року; знають деякі з власних назв своєї місцевості.

Сфера «Я – українець. Я – українка»

Завдання виховання: виховувати емоційне позитивне ставлення до того, що дитина – українець, українка, патріот, громадянин України. Прищеплювати українські національні цінності. Виховувати шанобливе ставлення до родинних, звичаєвих та державних свят, повагу до атрибутів-символів української держави. Прищеплювати уявлення про те, що кожен українець, українка – господар своєї держави. Дати уявлення про те, що праця представників різних професій спрямована на турботу про інших людей та державу.

Змістова лінія: Цінності української звичаєвості (вдача, мораль)

Поглиблювати знання про родинні, звичаєві та державні свята; прищеплювати традиційні форми українського етикету.

Змістова лінія: Ми – господарі своєї держави

Ознайомлювати з атрибутами-символами української держави (прапор, герб, гімн). Дати

уявлення про деякі професії з найближчого оточення дітей; прищеплювати уявлення про те, що Україна є нашою державою.

Змістова лінія: Моя Україна у світі

Дати уявлення про інші держави; навчити відрізняти свої державні символи від інших.

Макросферична змістова лінія: Українська мова

Збагачувати словник дітей словами на позначення української вдачі, звичаєвих норм, форм етикету; вводити у словник дошкільнят слова, що означають назви державних символів, державних свят, деяких професій.

Макросферична змістова лінія: Українська словесність

Знайомити дітей з українськими казками про господаря, господиню, їхніх дітей, господарство, про мандрівки казкових героїв у невідомі краї; малі українські фольклорні жанри (мирилки).

Результати: дитина має емоційне позитивне ставлення до того, що вона – українець, українка, громадянин України. Як кожна дитина окремо, так і всі діти разом шанують і поважають родинні, звичаєві та державні свята, атрибути-символи української держави, відрізняють їх від інших, мають уявлення про те, що Україна одна з-поміж країн світу. У них формується уявлення, що вони – господарі своєї держави, шанують людей праці. Використовують деякі традиційні українські формули етикету (вітання, прохання, подяка, вибачення, прощання). В іграх використовують малі фольклорні жанри.

Сфера «Українська культура»

Завдання виховання: виховувати емоційне позитивне, бережливе ставлення до гармонійного світу, створеного людиною, виховувати охайність, залучати до творення ладу. Формувати уявлення про різноманітний український мистецький світ, виховувати почуття прекрасного зразками різних видів мистецтва. Формувати здібності та вміння виражати себе засобами мистецтва. Дати уявлення про планування майбутнього.

Змістова лінія: Світ, створений нами

Поглиблювати уявлення про найближче українське предметне оточення (національна іграшка з різних природних матеріалів, кімната, житло, предмети вжитку); знайомити з українським мистецьким світом (українські колискові, малі фольклорні форми, ілюстрації до українських казок; репродукції картин українських народних майстрів, художників (вироби з кераміки, дерева тощо), літературні твори українських письменників; театралізовані дійства, вистави, український народний танець).

Змістова лінія: Наша творча палітра (як і чим ми творимо)

Формувати практичні вміння та навички виражати себе через ліплення та малювання з використанням глини, пластиліну, фарб, олівців, кольорової крейди та ін.; через спів автентичних українських народних пісень; через декламацію творів малих фольклорних жанрів.

Змістова лінія: Наша будучина (творчий аспект)

Продовжувати ознайомлювати зі зразками народної творчості про майбуття (відповідно до вікових особливостей). Дати уявлення про планування майбутнього (що має бути зі мною, ким я хочу бути).

Макросферична змістова лінія: Українська мова

Збагачувати словник дітей словами на позначення іграшок, предметів українського побуту, назв українського національного одягу та його елементів, житла, меблів та ін. Уводити до активного словника художньо-образні вислови. Формувати навички словесного малювання.

Макросферична змістова лінія: Українська словесність

Знайомити з українськими казками про творчість і працю, про свята; з малими фольклорними жанрами (загадками, скоромовками).

Результати: як кожна дитина окремо, так і всі діти разом виявляють емоційне позитивне ставлення до гармонійного світу, створеного людиною. Малюють, ліплять за задумом, вміють розрізняти деякі види народної іграшки та вироби народно-ужиткового мистецтва й використовують у своїй творчості.

Залюбки сприймають різноманітні за жанром українські фольклорні вокально-музичні твори та відтворюють їх. Можуть виконувати елементи українських народних танців. Виражають своє ставлення до персонажів українських казок, міфів, оповідань. Мають навички словесного малювання. Створюють власні твори.

Четвертий рік життя

Макросфера «Мова»

Завдання виховання: продовжувати виховувати любов до української мови; дати уявлення про неї як про зв’язуючу ланку між поколіннями. Продовжувати ознайомлювати з багатством словникового складу української мови. Поглиблювати уявлення про можливість вираження емоцій, думок, почуттів через звуки, слова, речення. Зосереджувати дитячу увагу на мові членів родини, природи, власному мовленні. Дати уявлення про відтворення у власних та загальних назвах як Всесвіту,

так і рідного краю. Виховувати почуття прекрасного зразками різних жанрів української словесності та звертати увагу на красу рідного слова.

Результати: як кожна дитина окремо, так і всі діти разом емоційно позитивно ставляться до української мови, мають уявлення, що вона є мовою української родини, роду, народу, зв’язуючою ланкою між поколіннями. Мають навички використання різних лексичних засобів. Можуть виражати різні емоції, думки, почуття за допомогою різних мовних конструкцій (словами, реченнями).

Звертають увагу на мову членів родини, природи, власне мовлення. Називають деякі власні назви своєї місцевості та пояснюють їхнє походження. Помічають красу рідного слова у різних жанрах

української словесності та в усному мовленні.

Сфера «Українці»

Завдання виховання: продовжувати виховувати любов до родини, роду, народу. Дати уявлення про дерево роду. Виховувати доброзичливе ставлення до сусідів, знайомих, земляків. Сформувати поняття про ознаки, що характеризують українців. Дати уявлення про зв’язки між світовим українством.

Змістова лінія: Родина, рід

Поглиблення уявлень про родинні зв’язки (дерево роду). Характеристика своєї родини, інших людей (сусідів, знайомих, земляків) та вироблення ставлення до них. Дати уявлення про «батьківщину» та «материзну».

Змістова лінія: Народ

Поглибити уявлення про українців як народ, про Україну як територію і країну, ввести поняття малої та великої Батьківщини. Дати уявлення про традиційні риси, що характеризують українців (мудрість, волелюбність, працелюбність, господарність, гостинність). Поглиблювати уявлення про традиційні ознаки, притаманні українцям (традиційний одяг різних регіонів, особливості оздоблення житла, подвір’я залежно від регіону, ремесла).

Змістова лінія: Світове українство

Поглибити уявлення про світове українство, про його зв’язки з нашою Батьківщиною.

Макросферична змістова лінія: Українська мова

Розширювати тематичну групу слів на позначення родинності. Вводити слова-означення для характеристики українського народу; знайомити з назвами міст, селищ, сіл, хуторів, вулиць, кутків, де живуть родичі; ознайомлювати з назвами країн світу, де живуть українці. Ознайомлювати із словами на позначення традиційних опредмечених ознак, притаманних українцям (традиційний одяг різних країв, особливості оздоблення житла, подвір’я залежно від регіону, ремесла) у різних жанрах

фольклору.

Макросферична змістова лінія: Українська словесність

Знайомити з українськими народними казками, герої яких виявляють традиційні риси, що характеризують українців (мудрість, волелюбність, працелюбність, господарність, гостинність); з давніми уявленнями праукраїнців про свої землі (фрагменти “Велесової книги”, міфи давньої України (дохристиянські), фрагменти з літопису Аскольда).

Результати: як кожна дитина окремо, так і всі діти разом позитивно ставляться до своєї родини, роду, народу. Уявляють родинні зв’язки, можуть зобразити родинне дерево. Доброзичливо ставляться до сусідів, знайомих, земляків. Знають і називають традиційні риси, що характеризують українців (наводять приклади з фольклорних творів); регіони, в яких живуть їхні родичі; країни світу, де мешкають українці; уявляють зв’язки між ними. Мають уявлення про традиційні ознаки українців різних регіонів, про деякі ремесла, можуть їх назвати; про те, що українські землі існували здавна.

Сфера -------«Природа України»

Завдання виховання: виховувати любов до світу; сприяти розвитку естетичних почуттів, емоційного позитивного ставлення до життя та до природи; виявляти радість, доброзичливість і пошану у спілкуванні з природою та її проявами; дати поняття цілісності сприйняття природи і себе в ній. Дати уявлення про красу. Формувати спостережливість, уявлення про тіло, здоровий спосіб життя, уміння розрізняти природні особливості.

Змістова лінія: Життя. Життєві процеси у природі

Поглиблювати уявлення про життя (проявлення-народження, становлення-зростання, відтворення, старіння-згасання, проявлення-народження), його цілісність та різні форми; різні стани природних елементів життя (землі, води, вогню, повітря). Дати уявлення про прекрасне в природі. Формувати спостережливість. Вчити фіксувати та відрізняти зміни у природі залежно від часу доби, пори року, погодних умов.

Змістова лінія: Ми в природі, природа в нас і навколо нас Формувати уявлення про дії людини залежно від змін у природі та погоді. Поглиблювати уявлення про своє тіло як цілісний організм. Дати уявлення про здорове тіло та про здоровий спосіб життя.

Поглиблювати знання про зміни у житті рослин, тварин, птахів, комах нашого краю у зв’язку з порами року.

Змістова лінія: Характерні особливості нашого довкілля Учити спостерігати за рослинами, тваринами, птахами, їхніми станами та потребами. Вчити розпізнавати рослини за формою листя, плодів, кори і т.ін.; птахів, тварин, комах за зовнішніми

ознаками. Вчити доглядати тварин і рослини, що поруч з дітьми.

Макросферична змістова лінія: Українська мова

Продовжувати збагачувати словник дітей різними словами на позначення найближчого

природного оточення; уводити у словник дошкільнят слова на позначення ознак, якостей, форм та величин природних явищ, рослин, тварин, птахів, комах. Дати поняття про назви місяців та пояснення їхнього походження в українських фольклорних і літературних текстах. Введення власних назв місцевих

річок, озер, урочищ, балок, лісів, гір і т. ін. з поясненням їхнього виникнення.

Макросферична змістова лінія: Українська словесність

Продовжити знайомити дітей з українськими казками про тварин, птахів, комах (звертати увагу на їхні характерні ознаки). Розширювати знання про уявлення давніх праукраїнців про світ і про Всесвіт та дерево життя (фрагменти календарно-обрядового кола, “Велесової книги”, міфів); малі фольклорні жанри (загадки про явища природи, заклички, приказки та прислів’я про здоров’я).

Результати: як кожна дитина окремо, так і всі діти разом мають емоційне позитивне ставлення до світу, зацікавлено спостерігають за природою рідного краю, розрізняють особливості явищ

природи, рослин, тварин, птахів, комах рідного краю. Мають уявлення про прекрасне у природі,

поняття про її цілісність, про себе як частину природи, про вплив природних чинників на людину.

Мають уявлення про своє тіло як цілісний організм, здоровий спосіб життя. Виявляють турботу про тварин, рослин, птахів, комах, що поруч з ними. Знають деякі власні назви своєї місцевості та пояснюють їхнє походження. Переповідають українські народні казки про тварин, характеризують героїв. Відтворюють фольклорні твори обрядового кола. Знають українські назви місяців та пояснюють їх.

Сфера «Я – українець. Я – українка»

Завдання виховання: продовжувати виховувати емоційне позитивне ставлення до того, що дитина – українець, українка, патріот, громадянин, господар України, прищеплювати українські національні цінності, виховувати шанобливе ставлення до родинних, звичаєвих та державних свят, повагу до атрибутів-символів української держави. Виховувати почуття правди як науки життя (прав, обов’язків, відповідальності).

Змістова лінія: Цінності української звичаєвості (вдача, мораль)

Продовжувати поглиблювати знання і виробляти ставлення до родинних свят. Формувати уявлення про звичаєві та державні свята (День Незалежності, Великдень, Новий рік, Різдво та ін.); виховувати традиційну українську доброзичливість; формувати навички використання традиційних українських етикетних формул.

Змістова лінія: Ми – господарі своєї держави

Поглиблювати знання про атрибути-символи української держави (прапор, герб, гімн). Дати уявлення про різні професії, вчинки і дії людей задля себе, інших та держави. Поглиблювати уявлення про державний устрій України. Дати уявлення про поняття прав (як потенційних можливостей), обов’язків, відповідальності.

Змістова лінія: Моя Україна у світі

Дати уявлення про взаємодію української держави з іншими державами та народами світу.

Макросферична змістова лінія: Українська мова

Продовжувати збагачувати словник дітей різними словами на позначення українського характеру, традиційного звичаєвого святкування, етикетних формул, різних професій; уводити у словник дошкільнят слова на позначення ознак державного устрою, понять права, обов’язку, відповідальності.

Макросферична змістова лінія: Українська словесність

Знайомити дітей з українськими народними соціально-побутовими та чарівними казками, переказами та легендами про свята, про взаємодію з іншими народами; з українськими фольклорними творами календарно-обрядового циклу (колядками, щедрівками, веснянками) та малими фольклорними жанрами (прислів’ями, приказками).

Результати: дитина має емоційне позитивне ставлення до того, що вона – українець, українка, громадянин України. Як кожна дитина окремо, так і всі діти разом шанують і поважають родинні, звичаєві та державні свята, атрибути-символи української держави, відрізняють їх від інших, мають уявлення про те, що Україна одна з-поміж країн світу. Сформоване уявлення, що кожна дитина – господар своєї держави, шанує людей праці. Діти володіють традиційними українськими формулами етикету (вітання, прохання, подяка, вибачення, прощання). В іграх використовують малі фольклорні

жанри.

Сфера «Українська культура»

Завдання виховання: виховувати емоційне позитивне, бережливе ставлення до гармонійного світу, створеного людиною, виховувати охайність, залучати до творення ладу. Формувати уявлення про корисність праці. Прищеплювати любов до праці. Долучати до українського мистецького світу, виховувати почуття прекрасного зразками різних видів мистецтва. Формувати здібності та вміння виражати себе засобами мистецтва. Формувати здатність до планування майбутнього.

Змістова лінія: Світ, створений нами.

Продовжувати поглиблювати уявлення про українське оточення (іграшка, житло, предмети побуту, знаряддя праці та ін.), ознайомлювати з українським мистецьким світом (українськими фольклорними жанрами календарно-обрядового кола, колисковими, малими фольклорними формами (прислів’я, приказки, загадки, скоромовки). Дати уявлення про писанку як прадавній український символ.

Ознайомлювати з українською книгою як явищем культури; з творами українських митців народного мистецтва, що відтворюють гармонійність і цілісність світу (М. Примаченко, К. Білокур та ін.), зразками опішнянської кераміки, театралізованими дійствами, виставами, українськими народними танцями, фрагментами з музичних та літературних творів М. Лисенка, Т. Шевченка, Лесі Українки, казками І.Франка та ін.

Змістова лінія: Наша творча палітра (як і чим ми творимо)

Продовжувати формувати практичні вміння та навички виражати себе через ліплення та малювання (глина, пластилін, фарби, олівці, кольорова крейда та ін.); через спів автентичних українських народних пісень; через декламацію текстів малих фольклорних жанрів, інсценізацію українських казок, творів календарно-обрядового циклу та народних пісень.

Змістова лінія: Наша будучина (творчий аспект)

Продовжувати ознайомлювати зі зразками народної творчості про майбуття (відповідно до вікових особливостей). Формувати здатність до планування майбутнього (що має бути зі мною, ким я хочу бути, що я хочу зробити).

Макросферична змістова лінія: Українська мова

Продовжувати збагачувати словник дітей словами на позначення іграшок, предметів українського побуту, назв українського національного одягу та його елементів, житла, меблів. Уводити в словник дошкільнят слова, що означають та характеризують знаряддя праці, назви свят, обрядові дії календарного кола, різні явища мистецтва, порівняння, означення, образні вислови та ін.

Макросферична змістова лінія: Українська словесність

Знайомити дітей з українськими казками, міфами, легендами про творчість і працю, про свята; з творами календарно-обрядового циклу та малими фольклорними жанрами (загадками, скоромовками, прислів’ями, приказками та ін.).

Результати: як кожна дитина окремо, так і всі діти разом виявляють емоційне позитивне ставлення до гармонійного світу, створеного людиною. Бережно ставляться до результатів як своєї праці, так і праці інших. Малюють, ліплять за задумом, мають уявлення про деякі елементи українського мистецького світу, вміють розрізняти окремі види народної іграшки, вироби народно-ужиткового мистецтва й використовують їх у своїй творчості. Мають уявлення про книгу як явище культури.

Залюбки сприймають різноманітні за жанром українські фольклорні вокально-музичні твори та відтворюють їх. Мають уявлення та деякі знання про обрядово-календарне коло, називають деякі свята, з ним пов’язані. Можуть виконувати елементи українських народних танців. Виражають своє ставлення до персонажів українських казок, міфів, оповідань. Створюють власні твори, інсценізують українські казки, твори календарно-обрядового циклу та народні пісні.

П'ятий рік життя

Шостий рік життя (див. файл)

Програму підготували: Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, академік, директор НДІУ,

Касян Людмила Григорівна – науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» НДІУ,   

Семенюченко Олексій Валерійович – науковий співробітник відділу національної культури НДІУ

Категорія: ДОШКОЛЯРИК | Додав: | Теги: дошкільне виховання
Переглядів: 1080 | Завантажень: 249 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar