Головна » Файли » Предмети » інформатика

Словник з інформатики для 5 класу
20.03.2015, 16:41
загрузка...

СЛОВНИЧОК А Атрибут – суттєва, невід’ємна властивість об’єкта, стор. 100. Б Буфер обміну – частина пам’яті комп’ютера, призначена для тимчасового зберігання даних, стор. 115. В Вибрати – команда роботи з об’єктами, для виконання якої необхідно навести вказівник на потрібний об’єкт і клацнути ліву кнопку миші, стор. 34. Видалення – операція редагування, у результаті якої об’єкт знищується, стор. 114. Вирівнювання абзаців – змінення положення тексту відносно лівої та правої межі текстового об’єкта, стор. 159. Віконний режим – режим, у якому вікно займає тільки части- ну Робочого стола, стор. 68. Вказівник – об’єкт на екрані монітора, який вказує на місце виконання дій над об’єктами. Як правило, має вигляд стрілки (може мати інший вигляд: тощо), стор. 29. Вкладка – об’єкт вікна, на якому розміщено інші об’єкти (кнопки, поля, перемикачі тощо). Кожна вкладка має ім’я, ви- бравши яке можна відкрити потрібну вкладку, стор. 140. Властивості – відомості про об’єкт, за якими його можна оха- рактеризувати, стор. 43. Г Гнучкий магнітний диск – носій даних, використовується в змінних носіях даних – дискетах, стор. 82. Графічний редактор – програма для створення та опрацювання комп’ютерних графічних зображень, стор. 87. Графічні зображення – малюнки, схеми, ескізи креслень, пла- ни, карти, фотографії тощо, стор. 87. Графічні об’єкти малюнка – відрізки прямих, криві, прямо- кутники та інші многокутники, овали та кола тощо, стор. 96. Графічні об’єкти презентації – графічні зображення (рисунки, кліпи та інше), що вставлені на слайди презентації, стор. 147. 190 СЛОВНИЧОК Д Дані – повідомлення, зафіксовані на певному носії, подані у виді, зручному для передавання, зберігання та опрацювання лю- диною або пристроєм, стор. 17. Демонстрація – 1) процес показу комп’ютерної презентації, 2) тип файлу, у якому зберігається презентація, остаточно підго- товлена для показу, стор. 134. Діалогові вікна – вікна, призначені для виведення на екран повідомлень та отримання відповідей від користувача, стор. 93. Додаткова панель – об’єкт вікна графічного редактора Paint, призначений для встановлення значень властивостей інструментів малювання, стор. 90. Дюйм – одиниця вимірювання довжини; один дюйм наближе- но дорівнює двом з половиною сантиметрам, стор. 82. Е Ескіз – підготовчий нарис, що фіксує задум художнього твору чи окремої його частини у найважливіших рисах, стор. 140. Ж Жорсткий магнітний диск – носій даних, входить до складу накопичувачів на жорстких магнітних дисках, стор. 29. З Запуск програми на виконання – операція початку роботи з програмою. Запуск можна здійснити, використавши Головне ме­ ню, значок програми на Робочому столі або контекстне меню цього значка, стор. 63. Звукові колонки – пристрої виведення даних, використовують- ся для відтворення звукових даних, стор. 32. І Ім’я пристрою збереження даних, як правило, містить велику літеру англійського алфавіту та двокрапку після неї, стор. 78. Ім’я файлу або папки – набір символів, що може містити літе- ри українського, англійського та інших алфавітів, цифри та інші символи, за винятком \ /: *? ”< > | , стор. 77. Інструмент Вибір кольорів – інструмент графічного редактора Paint для вибору кольорів на малюнку, стор. 106. Інструмент Заливка – інструмент графічного редактора Paint для зафарбування довільної замкненої області, стор. 106. 191 СЛОВНИЧОК Інструмент Масштаб – інструмент графічного редактора Paint для перегляду графічного зображення в збільшеному вигляді, стор. 106. Інструменти вільного малювання – інструменти Олівець, Пен- зель, Розпилювач, Ластик графічного редактора Paint, стор. 104. Інструменти малювання фігур – інструменти Лінія, Крива, Прямокутник, Округлений прямокутник, Еліпс, Багатокутник графічного редактора Paint, стор. 97. Інтернет – всесвітня комп’ютерна мережа, у яку об’єднано комп’ютери, що знаходяться в усіх частинах Землі, стор. 14. Інформаційні процеси – процеси зберігання, передавання, опрацювання та пошуку повідомлень, стор. 11. Інформація – нові відомості, нові знання, які отримує людина на основі повідомлень, стор. 8. К Клавіатура – пристрій для введення літер, цифр, розділових знаків, інших символів, а також команд на виконання певних дій, стор. 28. Класифікація об’єктів – розподіл об’єктів на групи за значен- нями однієї або кількох властивостей, стор. 51. Кліп – графічне зображення з колекції зображень пакета про- грам Microsoft Office, стор. 148. Кнопки керування вікном (Згорнути, Розгорнути/Відновити після розгортання, Закрити) – об’єкти вікна, що використовуються для керування відображенням вікна на екрані, стор. 64. Композиція малюнка – поєднання об’єктів графічного зобра- ження загальним задумом для отримання гармонійної єдності ма- люнка, стор. 107. Комп’ютерна презентація – набір слайдів, на яких розміщуються текстові, графічні та інші об’єкти і які можуть бути показані для до- повнення усного виступу людини або з іншою метою, стор. 132. Комп’ютерна програма – заздалегідь розроблений набір команд для здійснення інформаційних процесів у комп’ютері, стор. 62. Комунікатор (смартфон) – один з видів портативних комп’ютерів з функціями мобільного телефону і кишенькового персональ- ного комп’ютера. За своїми розмірами він близький до мобільного телефону, стор. 38. Контекстне меню – меню команд, які можна виконати над пев- ним об’єктом. Відкривається контекстне меню після наведення вказівника на об’єкт і клацання правої кнопки миші, стор. 57. 192 СЛОВНИЧОК Копіювання – операція редагування, у результаті якої створю- ється копія об’єкта, стор. 115. Курсор – позначка, яка вказує місце для введення символів, стор. 92. М Магнітний диск – носій даних. Розрізняють жорсткі та гнучкі магнітні диски, стор. 29. Макет – схема розміщення текстових, графічних та інших об’єктів на слайді презентації, стор. 133. Маркер – покажчик, службова відмітка, допоміжний знак, стор. 90. Маркери змінення розмірів – позначки на межі об’єкта, пере- тягування яких змінює його розміри, стор. 90. Меню – список команд, які може обрати користувач для по- дальшої роботи з комп’ютером, стор. 56. Миша – пристрій для введення даних в комп’ютер, стор. 29. Монітор (дисплей) – пристрій для відображення даних на екрані, стор. 32. Н Накопичувач на жорстких магнітних дисках – основний при- стрій для зберігання даних у сучасних персональних комп’ютерах, стор. 29. Накреслення – властивість символів, яка визначає особливості накреслення символів і може набувати значення: звичайний, жир­ ний, курсив, підкреслений та їх поєднання, стор. 124. Непрозорий фон – режим виділення фрагмента зображення в графічному редакторі Paint зі збереженням кольору фону, стор. 114. Нетбук – один з видів портативних комп’ютерів, який розрахо- ваний здебільшого на роботу в мережі, стор. 38. Носії повідомлень – об’єкти, на яких зберігаються повідомлен- ня (пам’ять людини або тварини, папір, деревина, тканина, метал, кіно- і фотоплівки, магнітні та оптичні диски, флеш-карти та інше), стор. 12. Ноутбук – один з видів портативних комп’ютерів, стор. 37. О Об’єкти – предмети, явища і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле. Кожний об’єкт має властивості. Кожна властивість має своє значення, стор. 42. 193 СЛОВНИЧОК Об’єкти вікон – Рядок заголовка, кнопки керування вікном (Згорнути, Розгорнути/Відновити після розгортання, Закрити), Рядок меню, Робоча область (Робоче поле), Смуга прокручування тощо, стор. 64. Оптичний диск – носій даних, що використовується для пере- несення даних від одного комп’ютера до іншого, створення фоно- тек і відеотек та для тривалого зберігання копій даних. Розрізня- ють оптичні диски типу CD, DVD та BD, стор. 130. П Палітра – невелика дошка, на якій художник змішує фарби, стор. 90. Палітра кольорів – об’єкт вікна графічного редактора Paint, призначений для вибору кольору малювання, стор. 90. Панель атрибутів тексту – об’єкт вікна графічного редактора Paint, призначений для вибору значень властивостей символів текстового напису, стор. 126. Панель завдань – об’єкт, як правило, у нижній частині екрана, на якому розміщуються кнопка Пуск, кнопки відкритих вікон, індикатор мови введення, годинник тощо, стор. 56. Панель інструментів – об’єкт вікна графічного редактора Paint, призначений для вибору інструментів малювання, стор. 90. Папка – об’єкт на носієві даних, у якому зберігаються інші папки та файли, стор. 78. Перемикач – об’єкт діалогового вікна, призначений для вибору одного з можливих режимів, стор. 100. Переміщення – операція редагування, у результаті якої об’єкт змінює своє розташування, стор. 115. Персональний комп’ютер – один з видів комп’ютерів, що ви- користовуються одночасно, як правило, одним користувачем. Роз- різняють стаціонарні та портативні (мобільні) персональні комп’ютери, стор. 20. Піксель – найменший об’єкт малюнка в графічному редакторі Paint, стор. 38. Планшетний комп’ютер – один з видів портативних комп’ютерів, у якому для введення даних використовується чутлива до дотиків поверхня екрана, стор. 38. Повідомлення – містять відомості про різноманітні предмети, процеси та явища, стор. 5. Повноекранний режим – режим, у якому поточне вікно займає весь Робочий стіл, стор. 69. 194 СЛОВНИЧОК Покажчик місця заповнення – об’єкт, що призначений для вставлення на слайд презентації текстових, графічних та інших об’єктів, стор. 177. Поле – об’єкт діалогового вікна для введення даних, стор. 92. Портативний (мобільний) комп’ютер – порівняно невеликий за розміром персональний комп’ютер, який можна використовувати поза межами офіса, школи або дому (ноутбуки, нетбуки, планшет- ні комп’ютери, комунікатори, смартфони), стор. 135. Прапорець – об’єкт діалогового вікна, що використовується для встановлення певного режиму або його скасування, стор. 168. Презентація – представлення чогось нового, важливого для людини, стор. 132. Принтер – пристрій для друку даних на папері або спеціальній плівці, стор. 32. Пристрої для роботи з даними – комп’ютери, мультимедійні проектори, калькулятори, фото- і кінокамери, навігатори, ігрові приставки, плеєри, телефони, диктофони, факси та інші, стор. 22. Провідник – програма для перегляду списків імен файлів і па- пок та виконання операцій над ними, стор. 79. Програміст – людина, що створює комп’ютерні програми, стор. 62. Прозорий фон – режим виділення фрагмента зображення в гра- фічному редакторі Paint з видаленням кольору фону, стор. 114. Процесор – пристрій, що здійснює опрацювання даних в комп’ютері, стор. 30. Пуск – ім’я кнопки відкриття Головного (основного) меню, стор. 56. Р Редагування – процес змінення об’єкта (копіювання, перемі- щення, видалення тощо), стор. 113. Редактор – той, хто створює, перевіряє та виправляє зміст, стор. 87. Редактор презентацій – комп’ютерна програма, призначена для створення комп’ютерних презентацій, їх редагування, форма- тування, збереження, перегляду тощо. Одним з редакторів пре- зентацій є програма Microsoft Office PowerPoint 2007, стор. 138. Рисунок – графічне зображення, що вставлено на слайд презентації з файлу, розміщення якого на носії даних відомо корис- тувачу, стор. 147. 195 СЛОВНИЧОК Робоча область (Робоче поле) – об’єкт вікна, у якому здійсню- ється опрацювання даних, стор. 65. Розмір символа – висота символа, вимірюється в спеціальних одиницях – пунктах, стор. 124. Розширення імені файлу – набір символів після останньої крапки в імені. Як правило, розширення імені файлу містить 3–4 символи, які вказують на тип файлу, стор. 77. Рядок заголовка – об’єкт вікна, у якому відображається ім’я вікна програми та розміщено кнопки керування вікном, стор. 64. Рядок меню – об’єкт вікна, у якому розміщено команди від- криття різних меню, стор. 64. С Системний блок – складова стаціонарного персонального комп’ютера, у якій розміщуються основні пристрої збереження та опрацювання даних, стор. 27. Слайд – основний об’єкт комп’ютерної презентації, стор. 133. Смуга прокручування – об’єкт вікна, що використовується для перегляду вмісту Робочої області, який не вміщається у вікно. Розрізняють вертикальну та горизонтальну смугу прокручування, стор. 65. Список – об’єкт діалогового вікна для вибору потрібного зна- чення властивості об’єкта з наведеного переліку, стор. 127. Способи подання повідомлень – текстовий, числовий, графіч- ний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, спеціальні позна- чення, комбінований, стор. 6. Стрічка – прямокутна область вікна програми, що містить вкладки з інструментами (кнопками, полями, перемикачами тощо) для роботи з об’єктами, стор. 140. Структура презентації – визначає порядок подання матеріалів на слайдах презентації, кількість слайдів, їх заголовки, макет і вміст кожного слайда, стор. 164. Сценарій – детально розроблений план проведення якого-не- будь заходу, здійснення яких-небудь дій, стор. 164. Сценарій презентації – детальний опис послідовності дій зі створення об’єктів комп’ютерної презентації в середовищі редак- тора презентацій, стор. 164. Т Текстовий курсор – об’єкт на екрані монітора, який вказує міс- це для введення символів, стор. 92. 196 СЛОВНИЧОК Текстовий напис – фрагмент графічного зображення в Paint, що містить текст, стор. 123. Текстові об’єкти презентації – об’єкти Напис, WordArt та інші, що містять текст, стор. 156. Тема – шаблон оформлення програми PowerPoint 2007, стор. 174. Типи комп’ютерів – суперкомп’ютери, персональні, мікрокомп’ютери, стор. 21. Ф Файл – упорядкована сукупність даних певного типу, що роз- міщується на носії даних і має ім’я, стор. 77. Флеш-накопичувач («флешка») – пристрій збереження даних, що використовується для перенесення даних від одного комп’ютера до іншого, створення резервних копій даних, стор. 30. Формат – сукупність значень властивостей об’єкта, стор. 124. Форматування – процес змінення формату об’єкта (змінення розмірів, перефарбування та ін.), стор. 124. Фотоальбом – презентація певної структури, що призначена для демонстрації фотографій, стор. 165. Фрагмент зображення – будь-яка частина графічного зобра- ження, стор. 113. Ш Шаблон – зразок, за яким виготовляють однакові деталі; при- клад, який наслідують, стор. 174. Шаблон оформлення (тема) – зразок оформлення слайдів пре- зентації, який може бути застосований для швидкого змінення шрифту, розміру та кольору символів, кольору тла слайдів тощо, стор. 174. Шрифт – властивість символів, яка визначає графічну форму символів, стор. 123. I IBM – одна з найбільших у світі корпорацій з виробництва комп’ютерів, пристроїв і програм до них, стор. 82. М Microsoft – назва корпорації з виробництва комп’ютерних про- грам, стор. 70. Microsoft Office – це набір (пакет) комп’ютерних програм, ство- рених корпорацією Microsoft. До складу цього пакета входять 197 програми для роботи з текстовими, графічними та числовими да- ними, презентаціями тощо, стор. 139. Microsoft Office PowerPoint 2007 (PowerPoint) – редактор пре- зентацій, стор. 138. P Paint – графічний редактор, стор. 88. W Windows – назва сімейства програм корпорації Microsoft для комп’ютерів, у першу чергу персональних, стор. 70. WordArt – текстовий об’єкт на слайдах презентації, призначе- ний для введення декоративно оформленого тексту, стор. 156.

Інформатика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І.  Лисенко, Л.А.  Черні- кова, В.В. Шакотько. — К. : Генеза, 2013

Категорія: інформатика | Додав:
Переглядів: 816 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar