Головна » Файли » Бібліотека педагога

Методика навчання української мови в початковій школі
10.11.2019, 03:36
загрузка...

Методика навчання української мови в початковій школі :навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М. С. Вашуленка. — К. : Літера ЛТД, 2011. —364 с.

У навчальному посібнику висвітлено всі розділи, передбачені програмою з методики викладання української мови в початкових класах для педагогічних навчальних закладів II–IV рівнів акредитації. Матеріали посібника зорієнтовані на Державний стандарт початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мова і література» та нову програму з української мови для чотирирічної початкової школи.

ОЗНАЙОМИТИСЯ

 

 

  ЗМІСТ

Передмова ....................................................................................3

Розділ 1. Методика навчання української мови як педагогічна наука ..........4

Принципи навчання української мови ................................................................5

Методи навчання .................................................................................................7

Дидактичні засоби навчання .............................................................................10

Урок як основна форма навчально-виховного процесу з рідної мови ...........17

Нестандартні уроки української мови в початковій школі .............................24

Українська мова як навчальний предмет ..........................................................30

Розділ 2. Методика навчання грамоти...............................................................33

Психологічні і лінгвістичні засади методики навчання грамоти ...................33

Читання і письмо — основні складові навчання грамоти .........................33

Засвоєння звукової системи української мови у взаємозв’язку з графічною ....34

Короткий огляд історії методів навчання грамоти ..........................................36

Особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти ..

Основні періоди й етапи навчання грамоти .....................................................47

Добукварний період......................................................................................47

Букварний період ..........................................................................................55

Робота над іншими видами мовленнєвої діяльності в період навчання грамоти ......

Післябукварний період

Схема аналізу Букваря .......................................................................................86

Особливості уроків навчання грамоти в малокомплектній школі ..................88

Тематика курсових робіт до розділу «Методика навчання грамоти» ...............

Розділ 3. Методика вивчення розділу «Мова і мовлення» ..............................97

Тематика курсових робіт з «Методики вивчення розділу “Мова і мовлення”» ..................102

Тематика дипломних робіт з «Методики вивчення розділу “Мова і мовлення”» ................103

Тематика магістерських робіт з «Методики вивчення розділу “Мова і мовлення”» ...............103

Розділ 4. Методика вивчення розділу «Текст» ................................................104

Робота над текстом у 1—2 класах ..................................................................105

Робота над текстом у 3—4 класах ..................................................................110

Тематика курсових робіт з «Методики вивчення розділу “Текст”» .......................119

Тематика дипломних робіт з «Методики вивчення розділу “Текст”» ..........................119

Тематика магістерських досліджень з «Методики вивчення розділу «Текст» ......................120

Розділ 5. Методика вивчення розділу «Речення»...........................................123

Значення знань із синтаксису в початкових класах .......................................123

Вироблення початкових уявлень про речення і його будову ........................124

Формування поняття про речення ..................................................................125

Робота над засвоєнням понять «основа речення», «головні члени речення» ............127

Робота над засвоєнням синтаксичного зв’язку між членами речення .............................128

Вивчення однорідних членів речення ............................................................132

Ознайомлення зі складним реченням .............................................................133

Види вправ із синтаксису і пунктуації ...........................................................135

Тематика курсових робіт до розділу «Методика вивчення елементів синтаксису» ......................................138

Тематика дипломних робіт до розділу «Методика вивчення елементів синтаксису» ......................................139

Тематика магістерських робіт до розділу«Методика вивчення елементів синтаксису» ......................................139

Розділ 6. Методика вивчення елементів лексикології ...................................140

Завдання вивчення лексикології в початковій школі .....................................140

Наукові засади методики навчання елементів лексикології в початковій школі .......................142

Організація вивчення лексикології на уроках рідної мови. Основні принципи опрацювання лексичних тем ...........145

Види вправ із лексики .....................................................................................147

Поняття про слово ...........................................................................................149

Робота над переносним значенням слів ....................................................154

Робота з багатозначними словами .............................................................156

Робота над синонімами ..............................................................................159

Вивчення антонімів ....................................................................................164

Засвоєння молодшими школярами явища омонімії .................................165

Методика лексичного розбору ........................................................................167

Елементи фразеології в навчанні рідної мови ...............................................168

Характеристика словника молодшого школяра .............................................170

Словникова робота в початковій школі .........................................................172

Методика вдосконалення дитячого мовлення на лексичному рівні .............174

Словниково-логічні вправи .............................................................................176

Методика роботи з діалектизмами ..................................................................178

Діалектна лексика у мовленні молодших школярів .................................186

Тематика курсових, дипломних і магістерських робіт до розділу«Методика вивчення елементів лексикології» ......191

Розділ 7. Методика вивчення частин мови......................................................194

Етапи і методика формування граматичних понять ......................................195

Методика вивчення іменника.....................................................................198

Методика вивчення прикметника ..............................................................207

Методика вивчення займенника ................................................................214

Методика вивчення дієслова ......................................................................217

Методика вивчення прислівника ...............................................................225

Методика ознайомлення з числівником ....................................................226

Методика ознайомлення зі службовими словами .....................................227

Тематика курсових робіт до розділу «Методика вивчення частин мови» ........231

Тематика дипломних та магістерських робіт до розділу«Методика вивчення частин мови» ........231

Розділ 8. Методика вивчення розділу «Будова слова» ..................................235

Завдання та етапи вивчення морфемної будови слова ..................................235

Лінгвістичні засади методики вивчення морфеміки і словотвору в початковій школі ..............238

Пропедевтика словотворчої роботи в 1—2 класах ........................................240

Засвоєння молодшими школярами понять із галузі морфеміки і словотвору ...........................................245

Поглиблення знань учнів про морфемну будову слова та словотворення під час вивчення основних частин мови ........259

Робота над значущими частинами слова в аспекті розвиту мовлення молодших школярів ..............................261

Тематика курсових, дипломних і магістерських робіт з «Методики вивчення розділу “Будова слова”» ............272

Розділ 9. Методика вивчення фонетики і графіки.........................................273

Ознайомлення з особливостями голосних і приголосних звуків .................273

Вивчення теми «Голосні звуки і позначення їх буквами» .......................273

Вивчення теми «Приголосні звуки. Тверді та м’які приголосні, способи позначення їх на письмі» ........274

Вивчення теми «Дзвінки і глухі приголосні» ...........................................276

Вивчення теми «Склад», «Наголос» ..........................................................277

Звуковий і звуко-буквений аналізи, методика їх проведення .......................277

Розділ 10. Методика вивчення орфографії ......................................................280

Орфографія як предмет вивчення; поняття про орфограму; лінгвістична природа написань .........280

Психологічні основи методики навчання орфографії ...................................282

Процес формування орфографічних дій і навичок правопису .....................283

Умови формування в учнів орфографічної грамотності ...............................284

Правила правопису. Робота над їх засвоєнням ..............................................28

Види правописних вправ. Методика їх проведення ......................................288

Орфографічний розбір.....................................................................................296

Методика роботи над фонетичними написаннями ........................................297

Засвоєння молодшими школярами морфологічних написань ......................298

Особливості засвоєння смислових написань .................................................302

Запам’ятовування історичних написань .........................................................303

Робота над пунктуацією на уроках рідної мови ............................................305

Орфографічні та пунктуаційні помилки. Робота над ними ..........................307

Тематика курсових, дипломних і магістерських робітдо розділу «Методика вивчення орфографії»......310

Розділ 11. Методика розвитку мовлення ..........................................................312

Наукові основи методики розвитку мовлення молодших школярів .............312

Поняття про мовлення ................................................................................312

Види мовлення ............................................................................................313

Мовлення і мислення .................................................................................315

Зв’язне висловлювання ..............................................................................316

Текст як лінгвістичне поняття ...................................................................317

Культура мовлення .....................................................................................318

Структура і зміст програми з розвитку мовлення ....................................320

Методи розвитку мовлення ........................................................................321

Робота з розвитку мовлення учнів на вимовному рівні ...........................323

Розвиток орфоепічних умінь .....................................................................325

Робота над інтонацією мовлення ...............................................................326

Лексичний рівень роботи з розвитку мовлення ........................................326

Види вправ із лексики ................................................................................328

Активізація словника учня.........................................................................332

Типи лексичних помилок і шляхи запобігання їм ....................................332

Методика роботи над словосполученням і реченням ....................................334

Робота над словосполученням ...................................................................334

Робота над реченням ..................................................................................336

Типові помилки в побудові словосполучень і речень ..............................339

Розвиток мовлення молодших школярів на рівні тексту ...............................339

Завдання і зміст роботи з розвитку зв’язного мовлення ..........................341

Види переказів і методика роботи над ними .................................................346

Методика роботи над усним і письмовим твором .........................................352

Аналіз учнівських творів. Робота над їх удосконаленням .......................357

Тематика курсових робіт до розділу«Методика розвитку мовлення» ...........................................................361

Тематика дипломних робіт до розділу«Методика розвитку мовлення» ...........................................................361

Тематика магістерських робіт до розділу«Методика розвитку мовлення» ...........................................................362

Категорія: Бібліотека педагога | Додав:
Переглядів: 29 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar