Головна » Файли » ШКОЛЯР » українська мова

Практикум з правопису і граматики української мови Іван Ющук
[ Викачати з сервера (2.17 Mb) ] 22.09.2015, 12:05
загрузка...

ЮЩУК І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.: Освіта, 2012.— 270 с.

Посібник оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною й естетичною функціями слова. Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи як на уроках, так і вдома, а також для самостійної роботи учнів старших класів, абітурієнтів, студентів.

ЗМІСТ
Вступ. .................
І. ФОНЕТИКА 1 ПРАВОПИС
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОПИСУ
§ 1. Алфавіт .............
§ 2. Принципи українського правопису ........
§ 3. Співвідношення між звуками і буквами ...........
§ 4. Значущі частини слова ................
§ 5. Українські та іншомовні слова .............
§ 6. Вживання великої букви .................
§ 7. Правила переносу частин слова ...............
ПРАВОПИС ПРИГОЛОСНИХ
§ 8. Класифікація приголосних ........ .........
Розрізнення приголосних за дзвінкістю і глухістю
§ 9. Правопис сонорних, дзвінких та глухих приголосних ............
§ 10. Правопис приголосних у кінці префіксів ...........
Зміни приголосних
§ 11. Чергування приголосних ................
§ 12. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ(ий) -ств(о) …..
§ 13. Уподібнення приголосних за місцем творення ..........
§ 14. Спрощення в групах приголосних ..............
Вживання м’якого знака і апострофа
§ 15. Тверді і м’які приголосні ................
§ 16. Вживання м’якого знака .................
§ 17. Вживання апострофа .............. ....
§ 18. М’який знак і апостроф в іншомовних словах .........
Подвоєння букв
§ 19. Подовжені приголосні і позначення їх ..........
§ 20. Подовжені м’які приголосні ...............
§ 21. Подвоєння букв внаслідок збігу ........... ....
§ 22. Написання нн у прикметниках і похідних словах ........
§ 23. Подвоєння букв в іншомовних словах .............
ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ
§ 24. Творення і вимова голосних ................
Розрізнення е та и
§ 25. Чергування е з и ....................
§ 26. Правопис ненаголошених е та и (загальні правила) ........
5 27. Ненаголошені е та и в префіксах ..............
§ 28. Ненаголошені е та и в суфіксах ...............
Розрізнення і та и
§ 29. Чергування і з іншими голосними ..............
§ 30. Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) ...
§ 31. Правопис і та и в префіксах…………………..
§32. Правопис і та и в суфіксах ………….
§ 33. Правопис і та и в основах іншомовних слів………
Розрізнення інших голосних
§ 34. Правопис о та а................................
§ 35. Правопис о та у ..............
§ 36. Чергування е з о після шиплячих та й .......
§ 37. Передача російських власних назв українською мовою
Милозвучність мови
§ 38. Основні закони милозвучності української мови . .
§ 39. Фонетичні засоби милозвучності мови ......
§ 40. Деякі художні засоби милозвучності мови ......
ІІ. ЛЕКСИКА
§ 41. Слово і його лексичне значення……………
§ 42.Синоніми…………………………………….
§ 43. Антоніми. Омоніми і пароніми………………
§ 44. Ткрміни і професіоналізми……………………
§ 45. Затарілі слова і неологізми. Діалетизми…………….
§ 46. Фразеологізми і фразеологічні вирази…………..
§ 47. Словники ………………………….
ІІІ. МОРФОЛОГІЯ І ПРАВОПИС
БУДОВА СЛОВА 1 ПРАВОПИС
§ 48. Прості, складні і складені слова . .........
§ 49. Принципи правопису значущих частин слова (морфем) ……
§ 50. Творення і правопис складних слів .........
§ 51. Правопис слів із частинами напів- і пів- ......
§ 52. Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень .
ЗМІНЮВАНІ ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 53. Поділ слів на частини мови .....
Іменник
§ 54. Загальна характеристика іменника…………
§ 55. Поділ іменників на відміни та групи .............
§ 56. Відмінкові закінчення іменників ..............
§ 57. Правопис закінчень іменникі І та ІІ відмін залежно від групи
§ 58. Правопис закінчень іменників І відміни
§ 59. Правопис закінчень іменників II відміни чоловічого роду в родовому
відмінку однини .......................
§ 60. Правопис закінчень іменників II відміни чоловічого роду в інших
відмінках ……………….
§ 61. Правопис закінчень іменників II відміни середнього роду...................
§ 62. Правопис закінчень іменників IIІ відміни ………….
§ 63. Правопис закінчень іменників IV відміни ………………
§ 64. Творення і правопис імен по батькові ............
Прикметник
§ 65. Загальна характеристика прикметника ………………
§ 66. Творення і правопис ступенів порівняння прикметників………..
§ 67. Творення і правопис присвійних прикметників……..
§ 68. Відмінювання прикметників ...........
§ 69. Правопис закінчень прикметників………………..
§ 70. Інші частини мови, що відмінюються, як прикметники………
Числівник
§ 71.Загальна характеристика числівника
§ 72. Правопис числівників і відчислівникових складних слів
§ 73. Відмінювання кількісних числівників
§ 74. Зв’язок числівників з іменниками ............
Займенник
§ 75. Загальне поняття про займенник………………………
§ 76. Відмінювання і правопис займенників ............
§ 77. Вживання займенників ..................
ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ
§ 78. Загальна характеристика дієслівних форм ......
§ 79. Вид і перехідність дієслів ………………………..
§ 80. Способи і часи дієслова. Особа ………………….
§ 81. Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб
Особові форми дієслова
§ 82. Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому
часах ........................
§ 83. Визначення дієвідміни дієслова за його неозначеною формою ....
§ 84. Чергування приголосних в особових формах дієслова …………
§ 85. Складний і складений майбутні часи
§ 86. Наказовий спосіб .......
Неособові форми дієслова
§ 87. Дієприкметник як форма дієслова…………
§ 88. Творення і вживання активних дієприкметників ......
§ 89. Творення і правопис пасивних дієприкметників .....
§ 90. Безособова форма на -но, -то ....
§ 91. Творення і вживання дієприслівників …………….
§ 92. Написання не з дієсловом…………………….
НЕЗМІНЮВАНІ ЧАСТИНИ МОВИ
Прислівник
§ 93. Загальна характеристика прислівника ………………………
§ 94. Правопис прислівників, утворених від прикметників .......
§ 95. Правопис прислівників, утворенних від іменників ........................
§ 96. Правопис прислівників, утворених від числівників та прислівників
§ 97. Правопис складних і складених прислівників ..........
§ 98. Правопис і та и в кінці прислівників .............
Службові частини мови та вигук
Прийменник
§ 99. Загальна характтеристика прийменника
§ 100. Правопис прийменників ................
§ 101. Розрізнення прийменників і префіксів ............
§ 102. Вживання прийменників ................
Сполучник
§ 103. Загальна характеристика сполучника
§ 104. Правопис сполучників .................
§ 105. Розрізнення сполучників та інших частин мови ........
Частки
§ 106. Загальна характеристика часток…………..
§ 107. Правопис часток ...................
§ 108. Правопис не з різними іменними частинами мови …………..
Вигук
§ 109. Загальна характеристика вигуків…………………….
§ 110. Правопис вигуків ...................
IV. СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РЕЧЕННЯ ТА РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ
§ 111. Речення. Виділення його на письмі ............
Будова речення
§ 112. Найменші складові частини речення ............
§ 113. Підмет ......................
§ 114. Присудок ......................
§ 115. Додток………………..
§ 116. Означення………………
§ 117. Обставини................
§ 118. Групи слів у реченні ..................
§ 119. Речення двоскладні і односкладні .....................
§ 120. Непоширені й поширені, неускладнені й ускладнені, прості й
складні речення ………………………………………………………
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕИСТИКА)
§ 121. Інтонація і розділові знаки в реченні. Кома .........
§ 122. Інші розділові знаки .................
Розділові знаки в простому реченні
§ 123. Тире в простому неускладненому реченні .....
§ 124. Розділові знаки між групою підмета і групою присудка ……
§ 125. Розділові знаки при непоширених прикладках…….
§ 126. Зв’язок між словами і коми в простому реченні ………
ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
§ 127. Поняття про однорідні члени речення . ............
§ 128. Розділові знаки між однорідними членами речення .......
§ 129. Узагальнювальні слова і розділові знаки при них . .........
ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
§ 130. Відокремлені уточнювальні члени речення ...........
§ 131. Відокремлення додатків .................
§ 132. Відокремлення обставин .................
§ 133. Відокремлення поширених узгоджених означень ................
§ 134. Відокремлення інших означень .................
§ 135. Відокремлення прикладок ................
СЛОВА ПОЗА ГРАМТИЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ (ВНЕСЕННЯ)
§ 136. Звертання ......................
§ 137. Вставні слова і речення .................
§ 138. Вставлені слова і речення ................
§ 139. Слова-речення та вигуки . ................
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 140. Загальна характеристика складних речень. ..........
§ 141. Кома між частинами складносурядних і складнопідрядних речень ..
§ 142. Інші розділові знаки між частинами складносурядних і
складнопідрядних речень ..
§ 143. Порівняльні звороти ..................
§ 144. Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні . . . . .
ПРЯМА МОВА 1 ЦИТАТИ
§ 145. Пряма мова і розділові знаки при ній ............
§ 146. Передача прямої мови непрямою ..............
§ 147. Цитати .......................
СИНТАКСИЧНА ЄДНІСТЬ І АБЗАЦ
§ 148. Синтаксична єдність
§ 149. Абзац
Відповіді до вправ

Джерело

Категорія: українська мова | Додав: | Теги: українська мова, Практикум, правопис
Переглядів: 13451 | Завантажень: 922 | Рейтинг: 2.3/6
Всього коментарів: 0
avatar