Головна » Файли » Предмети » українська мова

Словосполучення (види, приклади)
04.12.2019, 03:34
загрузка...

Словосполучення - це синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох і більше повнозначних слів, пов’язаних між собою за змістом і граматично.

Словосполучення - це смислове і граматичне поєднання двох повнозначних слів (червоний ліхтарик, стояти вгорі, дивитися на екран).

Словосполучення є складниками речення. Їм не властива інтонаційна завершеність.

Словосполучення може називати: 1) предмети: мої знайомі; 2) ознаки предметів: вічно зелені; 3) дію: розповідати бурхливо.

У словосполученні виділяють головне і залежне слова.

Від головного слова до залежного ставиться питання, за допомогою якого встановлюється змістовий зв’язок (годувати (чим?) борщем). 

Граматичний зв’язок здійснюється за допомогою закінчення залежного слова або закінчення і прийменника.

Запам’ятайте! Слід розрізняти лексичні та фразеологічні словосполучення. Лексичні словосполучення є членованими, тобто легко розділяються на окремі компоненти — слова із самостійним лексичним значенням: прийти із запізненням, добиратись дуже далеко. Фразеологічні словосполучення є цілісною лексичною одиницею. Їх можна замінити одним словом (або кількома), фразеологічні словосполучення виступають одним членом речення: в свинячий голос, як до Києва рачки.

Види словосполучень:

1) вільні — обидва слова у словосполученні виступають різними членами речення (у справжній дружбі (означення і додаток));

2) синтаксично нероздільні — головне і залежне слова виступають одним членом речення (Три учнівідстали в поході (три учні — підмет));

3) фразеологічні — словосполучення виражене фразеологізмом і виступає одним членом речення (Я почувався, наче не в своїй тарілці (не в своїй тарілці — обставина)).

 ЛЕКСИЧНІ І СИНТАКСИЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Словосполучення поділяються на лексичні і синтаксичні:

словосполучення

приклади

лексичні (стійкі) за тридев'ять земель

пекти раків (червоніти)

Чорне море

синтаксичні (вільні) зелений тролейбус

працюючий телевізор

написати листа

Лексичні словосполучення існують у мові в готовому вигляді і завжди називають одне і те ж поняття (бабине літо, за тридев'ять земель).

Лексичні словосполучення називають ще синтаксично нерозкладними словосполученнями.

У реченні лексичні словосполучення виконують роль одного члена речення.

Синтаксичні (вільні) словосполучення виникають у процесі мовлення при збереженні лексичного значення слів, від яких вони утворюються (мамина казка, говорити пошепки).

Синтаксис розглядає лише синтаксично вільні словосполучення.

ІМЕННІ, ДІЄСЛІВНІ І ПРИСЛІВНИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

До складу словосполучення завжди входять головне і залежне слово.

Головним є слово, від якого ставиться питання.

Залежним- слово, яке відповідає на це питання.

Напр., поле (яке?) зелене; виїхати (куди?) на дорогу.

Іменні словосполучення - коли головне слово виражене іменником, прикметником, числівником або займенником.

Залежно від того, якою частиною мови є головне слово (за способом вираження головного слова), словосполучення поділяються на іменні, прикметникові, числівникові, займенникові, дієслівні і прислівникові:

словосполучення

приклади

іменникове - коли головне слово виражене іменником шапка господаря, ручка дверей, щира бесіда, моє щастя, пожовкле листя, уміння промовляти, народна пісня, червона сукня
прикметникове - коли головне слово виражене прикметником червоний від сорому, білий від снігу, білий від снігу, вдячний учителю, дуже сильний, залежний від усього, змушений відмовити
числівникове два кроки, з десяти ящиків, двоє учнів, кілька книжок, один з нас, до п'яти кілограмів, одна друга площі
займенникове хтось з вами, ми не одні, дехто з нас, хтось із однокласників, щось інше, кожний з них, я з тобою.
дієслівне - коли головне слово виражене дієсловом (інфінітив, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові дієслова, форми на -но, -то) знімав на фотоплівку, возив сіно, шанувати батьків, навчився грати, вітатися ґречно, піклується про мене, ішла берегом, читати швидко, плакати слізьми, простувати дорогою, тішить думку, трохи зім’ята, вишиваючи сорочку, ледве світало, розбито вщент;
прислівникове втричі швидше, далеко від своїх, близько до школи, рано вранці, удвоє довша, дуже голосно, зовсім недавно, дуже добре, пізно вночі,  глибоко під водою, надзвичайно швидко

СУРЯДНІ І ПІДРЯДНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Словосполучення поділяються на сурядні і підрядні:

словосполучення

приклади

сурядне рука і серце; ніч і день; то я , то ти
підрядне забутий щоденник, старий дідуган

Сурядне словосполучення - це смислове і граматичне поєднання двох повнозначних слів як граматично рівноправних.

Підрядне словосполучення- це смислове і граматичне поєднання двох повнозначних слів як граматично нерівноправних: одне з них- головне, інше- залежне (старий будинок, маленька красуня).

ВИДИ СУРЯДНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

Між словами в сурядному словосполученні виникає три види сурядного зв'язку:

сурядний зв'язок

приклади

розділовий то дощ, то сніг; зима або весна
єднальний земля і небо; я і ти; ми і вона
протиставний не я, а ти; не любов, а сон

.

Типи зв’язку слів у словосполученні:

1) узгодження — слова в словосполученні узгоджуються в роді, числі й відмінку; головним словом виступає іменник або будь-яка інша частина мови у значенні іменника, а залежними словами можуть бути прикметники, дієприкметники, займенники, числівники;

Узгодження — вид зв’язку, при якому рід, число і відмінок залежного слова повністю збігається з родом, числом та відмінком головного.

При узгодженні головне слово може виражатися іменником (щира розмова, вірний товариш) або займенником, що змінюється як іменник (хтось незнайомий).

Залежним словом може виступати прикметник (вранішня зоря), займенник (мої літа), порядковий числівник (третій том), кількісний числівник (однією рукою), дієприкметник (зібраний урожай)

2) керування — головне слово (дієслово) вимагає від залежного (іменник або інші частини мови у значенні іменника) форми певного відмінка;

Керування — вид зв’язку, при якому головне слово вимагає від залежного певного відмінка.

При керуванні головне слово може виражатися дієсловом (розглянути малюнок), іменником (будівництво багатоповерхівки), прикметником (червоний від сорому), кількісним числівником у називному та знахідному відмінках (два видання), займенником, що змінюється як іменник, прикметник, числівник (ми з тобою), прислівником (верхи на коні).

Залежним словом може виступати іменник (писати роман), кількісний числівник (відня- ти від десяти), займенник, що змінюється як іменник або числівник (віддати комусь).

3) прилягання — залежне слово має незмінну форму і поєднується з головним тільки за змістом. Найчастіше прилягають прислівники, дієприслівники, інфінітиви.

Прилягання — вид зв’язку, при якому залежне слово має незмінну форму і приєднується до головного тільки за змістом.

Головне слово може виражатися дієсловом (читати лежачи), іменником (вказівка зверху), прикметником (ледве рожевий), займенником (майже весь).

Залежним словом може виступати прислівник (їхати далеко), дієприслівник (іти співаючи), неозначена форма дієслова (наказ наступати).

узгодження - форми словозміни залежного слова уподібнюються до форм головного слова

білий пес - білого пса - білому псу;

дніпровські схили, велику групу, сильним вітром, чистого вікна,

їстівні гриби, зрубане дерево, сьомий день

керування - головне слово вимагає від залежного певної вімінкової форми, яка не змінюється незалежно від форми головного слова

читаю книжку - читала книжку - читатимемо книжку;

зустрічати товариша, зустрів товариша, зустріли товариша;

глибини океану, у глибинах океану;

гаптований золотом, на гаптованому золотом, гаптованого золотом,

підійти до столу, берег моря

прилягання - залежним виступає повнозначне слово, позбавлене форм словозміни

сніданок нашвидку, співати йдучи,  дуже радий, 

читати лежачи, іти співаючи, їхати далеко,

ішов пішки, готовий працювати, співають ідучи,

зібралися вранці, йшли співаючи, звелів атакувати.

При узгодженні залежне слово граматично уподібнюється до головного (небесна блакить, добрі побажання).

Як правило, зв'язком узгодження поєднується іменник (головне слово) з прикметником, дієприкметником, порядковим числівником, займенником прикметного типу. При узгодженні зміна головного слова викликає зміну залежного (моя хата- мої думи- - моє вікно).

Керування- це вид підрядного зв'язку, при якому головне слово вимагає від залежного конкретної граматичної форми, яка зберігається при зміні головного слова: говорю слова (говорю потребує знахідного відмінка)- говорити слова- говориш слова- буду говорити слова).

При керуванні залежним словом буває іменник, рідше- займенник або інша змінна частина мови у ролі іменника.

При приляганні залежним виступає незмінне слово (прислівник, дієприслівник, неозначена форма дієслова), яке поєднується з головним тільки за змістом (бажання піти, говорив пошепки, працює стоячи).

У ролі залежного слова можуть бути лише незмінні частини мови: прислівник, дієприслівник і неозначена форма дієслова (інфінітив).

ПРОСТІ І СКЛАДНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Словосполучення за будовою поділяються на прості і складні.

Прості словосполучення складаються з одного головного і одного залежного слова, непоширені (сміливий вчинок).

У складних словосполученнях головне слово поширене іншим словом (героїчний подвиг народу).

словосполучення

приклади

прості (непоширені) - утворюються з двох чи з кількох повнозначних слів із залежною семантично неподільною частиною

- зимові канікули, писати нерозбірливо, підготовка до іспиту, яскраве сонце, новорічна ялинка, малиновий чай, зимові канікули, підготовка до іспиту, яскраве сонце;

- дитина років п'яти, люди літнього віку, більш здібний учень, взуття великого розміру, дівчина з блакитними очима, бути скупим

складні (поширені, комбіновані) - утворюються поширенням компонента простого словосполучення

відомий вірш про матусю,  буду писати старанно,

приїхав дуже швидко, визнано переможцем вікторини,

сто двадцять учасників, чудовий осінній день,

блакитнозелені очі моєї дівчини,

поговорити з учителем групи продовженого дня,

тримати в міцних руках.

  СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

1. Визначте будову словосполучення.

2. Назвіть головне і залежне слово, поставте питання.

3. З'ясуйте, як зв'язані між собою головне і залежне слово:

    - за змістом і за допомогою закінчення залежного слова;

    - за змістом і за допомогою залежного слова і прийменника;

    - лише за змістом.

4. Назвіть спосіб підрядного зв'язку (узгодження, керування, прилягання).

5. Визначте вид словосполучення за головним словом (іменне, прикметникове, числівникове, займенникове, дієслівне, прислівникове).

Увага!  Далі приклади - не словосполучення!

Не є словосполученнями:

- сполучення підмета і присудка: прийшла весна, забіліли сніги, гудуть вітри, учень читає, зійшло сонце;

- сполучення відокремлених членів речення з пояснюваним словом: річка, швидка і стрімка, крига, гладенька й міцна;

- форми ступенів порівняння прикметників і прислівників: більш підготовлений, найбільш говіркий, більш докладно;

- форми майбутнього часу і наказового способу дієслів: буду говорити, будемо слухати, будуть вчити, нехай прочитають;

- сполучення повнозначних слів із службовими: край лісу, поблизу школи, перед учнями, давай напишемо; іменник (займенник) із прийменником: під березою;

- сполучення іменних частин мови з дієсловами – зв’язками: буду студентом, стане журналістом;

- слова, поєднані сурядним зв’язком: батько й мати, ніч і день, схилився та й дивиться; однорідні члени речення: братик і сестричка.

- синтаксично нерозкладні сполучення слів та словоформ: перше вересня, усі ми.

- фразеологізми: байдики бити, тихою сапою, впадає в око, голову сушити;

Хоч фразеологізми й не становлять словосполучення як окремої синтаксичної одиниці, проте можуть входити до складу синтаксичного словосполучення як один із його компонентів: сушити собі голову, рукою подати до школи, припнути язика з переляку.

Категорія: українська мова | Додав:
Переглядів: 105 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar