Головна » Файли » Предмети » українська мова

Звуковий запис слів. Фонетична транскрипція. Словник
25.09.2014, 19:30
загрузка...

Більш повний фонетичний словник дивіться ТУТ

Завдання: Слова передати звукописом (фонетичною транскрипцією).

агентство - [аген-ство];

анекдот – [анеиґдóт],

артистці – [арти́с'ц'і]

Аюдаг – [айудáг],

безперечно – [беиспеирéчно]

берешся - [беирес’:а] - у вимові близькі звуки вимовляються як один подовжений звук; 

бігти – [б’íгти],

білий [б'ілий];

бінокль - [б’інóкл']

боротьба – [бород'ба] - глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий внаслідок уподібнення;

братство – [брáцтво]

братський - [брац’кий]

братчик – [брач:ик]

Бур'ян - [бурйан],

бюро - [б’уро], 

верткі [вертк'і];

віджити [в’іджити] — 7 б., 7 зв.;

Вінниця - [в’ін:иц’а], 

вітер [в'ітер];

вітчизна - [в’іч:йзна]

вогко - [вóхко],

вокзал – [воґзá;л] - Глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюються до парних їм дзвінких;

впав - [ўпáў] - "в" розташоване в кінці слова після голосного;

вчишся [учйс':а];

вчиться [учйц':а];

вчора - [ўчóра] - "в" стоїсть на початку слова перед приголосним;

в'юн - [вйун];

Гіллячки - [г’іл’:ачки],

гірко -  [г’ірко], 

гірський [г'ірс'кий];

Голубити - 

давнє [давн'е];

дай - [дáĭ]

двічі - [дв'іч'і];

джміль -  - 6 б., 4 зв.;

джерельна [джеирел’на]. У слові 8 звуків, які позначаються на письмі 10 буквами;

дзвін [дзв'ін];

дзвоник - [дзвóниек],

дзвякнути [дзв'акнути];

дзеркальце [дзеркал'це] - 10 букв, 8 звуків

директор [диеректор];

Дніпро - [дн’іпро], 

дьогтю – [д'óхт'у];

єдність [йед'н'іс'т'];

Єреван – [йеревáн];

живе - [жиевé];

життя - [жит'т'а];

завірюха -  [зав’ір’уха],

заводський [заводз'кий];

завтра - [зáўтра] - "в" - всередині слова після голосного перед приголосним;

Задзеленчить - [задзеи ле ин’чит’],

Закарпаття - [закарпат’:а], 

Заєць - [зайец’],

заїзд – [зáйізд];

зарісши – [зáр'іш:и]

збіжжя [зб'іж':а];

збір [зб'ір];

звір [з'в'ір];

звістка - [зв'істка];

з джурою – [жд͡жýройу]

здоров'я – [здорóвйа],

Здоров'я - [здоровйа], 

земля [земл'а];

зжати – [ж:áти]

З'їжджати - [зйіжджати],

зозуля [зоузул'а]

зоря - [зор’á]

з чим – [шчим]

зшити - [ш:ити]

Зяблик - [з’аблиек],

З'ясування - [зйасуван’:а], 

ім'я - [імйа],

іній [ин'ій];

інколи [инколи];

інший [инший]

іржа [иржа],

ірій [ир'ій]

їжак – [йіжáк];

Їжак - [йіжак], 

кар'єра - [карйера];

квочці – [квó ц':і]

кігті – [к’íхт'і],

Київ - [кийів] — 4 б., 5 зв.;

Київщина - [кийівшчиена], 

кладка – [клáдка],

кожух [коужух]

кореспондентський – [кореиспондéн'с'киĭ];

коротший [корочший];

косуля - [коусýл'а];

кров'ю - [кровйу];

крюк - [кр'ук];

кузня [куз’н’а] - попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного, внаслідок уподібнення;

ларьок - [лар'ок];

легко [лéхко]

літо [л'іто];

люди [л'уди];

людство - [л’уцтво]

Львів - [л’в’ів],

льон - [л'он];

льотчик [л'оч:ик];

майбутній [майбуґн'ій];

малюють- [мал'ýйут'];

матір'ю - [мат'ірйу];

маяк – [майáк],

менші [менш'і];

мережці – [меирéз'ц'і]

милуєшся - [миелуйес’:а]

могти – [могти́].

мої - [мой'і]

молодший [молоджший];

молотьба – [молод'бá] - Глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюються до парних їм дзвінких

Мольєр – [мол'йéр]

М'якість - [мйак’іс’т’],

навчиться - [навчиц’:а];

надія |над'ійа];

невістці - [неив'іс'ц'і]— невістчин [неив'ішчин]

невістчин – [неив’íшчиен]

не скалічся – [не скал'íц'с'а]

нігті - [н'íхт'і]

Ніч - [н’іч],

ніччю [н'іч':у];

носиться – [нóсиец':а

Осінній - [ос’ін’:ій],

отже - [óд͡жe] глухий [т] переходить у дзвінкий [д] і зливається із [ж] і переходить в африкату [д͡ж] - букв у цьому слові – 4, а звуків – 3;

Павутиння - [павутин:’а],

палкі - [палк'і];

піддаш­шя [п'ід:аш':а];

пісня [п’іс’н’а] - попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного, внаслідок уподібнення;

плющ - [пл'ушч];

Пирогоща – [пирогóшча];

писати - [пиесáти]

повернутися - 

подяка - [под'ака]

Пояснення - [пойаснеин’:а],

праця [прац'а];

президентський [президен'с'кий];

Приєднання - [прие йеднан’:а],

Приязнь - [прийаз’н’],

просьба – [прóз'ба] - глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий внаслідок уподібнення;

П'ятниця - [пйатниц’а],

п'ять - [пйат'];

рай -  можна транскрибувати і так: [рай], і так [раj];

робишся – [рóбиес':а]

розважся – [розвáз'с'а]

розсада - [росада];

розчин - [рожчин]; ромашці – [ромáс'ц'і];

Рум'янець - [румйане иц’],

рюкзак – [р’уґзáк];

ряд - [р'ад];

рясно - [р’áсно],

свій - [св'ій];

світ [с'в'іт];

свято [с'в'ато];

сміх [с'м'іх];

сніг [с'н'іг];

село - [сеилó]

сердиться - [сердиец’:а] - у вимові близькі звуки вимовляються як один подовжений звук;

синиця - [сиeни́ц'а],

Сіль - [с’ і л’],

Сім - [с’ім]

солов'ї [соловйі];

сонячний - [сон’ашний];

стаття - [стат'т'а];

стежка – [стéжка];

стіл [ст'іл];

стілець - [с'т'ілéц']

студентство – [студéнство]

суддя - [суд'д'а];

Сузір'я - [суз’ірйа], 

сусідці [сус'ідз'ц'і];

Сяяти - [с’айати],

Сьогодні - [с’огод’н’і],

Танець - [танеиц‘],

Тінь - [т’ін’],

тінню - [т'ін'н'у];

тітці [т'іц':і] — тітчин [тїч:ин];

туристський – [тури́с'киĭ]

узбережжя -  [узбеиреж’:а], 

 Україна [украйіна]

у казці [каз'ц'і];

у поїздці – [у пойíз'ц'і]

у сорочці - [у сороц’:і]

Учень - [учен’],

учіться – [уч’íц':a]

футбол [фудбол] - Глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюються до парних їм дзвінких;

хилишся - [хилис':а];

хилиться - [хилиц':а];

Хлопець - [хлопеиц’], 

цвях [ц'в'ах];

чайний - [чáĭниĭ]

червоний - [чеирвóниĭ];

чіткіший - [ч'ітк'іший];

шістдесят – [ш’іздеис'áт]

шістсот – [ш’іс:óт] 

Школяр - [школ’ а р], 

Щастя -  [шчас’т’а], 

щастя – [шчáс'т'а];

щільно [шч'іл'но];

Щока - [шчока], 

Юлія - [йул’ійа],

Юнь - [йун’], 

юністю - [йун'іс'т'у];

юрист [йурист];

яблуко -  [йáблуко];

Яблуня - [йаблун’а], 

Ягня - [йагн’а], 

яр - [йар], 

Ящик - [йашчиек], ящик [йашчик];

Ящик - [йашчик]

Категорія: українська мова | Додав: | Теги: фонетичний розбір слова, словник, звуковий аналіз, Звуковий запис слів, Фонетична, транскрипція
Переглядів: 222398 | Завантажень: 0 | Коментарі: 6 | Рейтинг: 2.8/98
Всього коментарів: 6
Спам-повідомлення приховано. Показати
avatar
1
cry angry dry sad wacko wink
Спам-повідомлення приховано. Показати
avatar
2
не усі слова.А посміхаєшся розщеплювати легковажний
Спам-повідомлення приховано. Показати
avatar
3
ты права! tongue
avatar
4
Нето :-( :-(
avatar
5
Мені дуже помогло! Дякую.
avatar
6
Сутеніє
avatar