Головна » Файли » ЗНО

Українська мова. Увесь шкільний курс у схемах і таблицях
26.06.2015, 08:29
загрузка...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тєлєжкіна О. О.
Українська мова. Увесь шкільний курс у схемах і таблицях. — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 172с.
 
Зміст
Передмова
Розділ 1. Мова як цілісна система
Українська мова як цілісна система 
Ознаки літературної мови 
Норми літературної мови 
Різновиди норм української літературної мови 
Функції мови 
Розділ 2. Фонетика 
Основні поняття фонетики 
Класифікація голосних звуків 
Співвідношення голосних звуків мови і мовлення 
Класифікація приголосних за місцем творення 
Акустичні пари за твердістю / м’якістю
Класифікація приголосних за участю шуму і голосу 
Класифікація приголосних за способом творення 
Загальна характеристика приголосних звуків
Чергування голосних відбувається 
Чергування голосних не відбувається 
Чергування приголосних
Чергування як засіб милозвучності 
Уподібнення приголосних за глухістю — дзвінкістю 
Уподібнення приголосних за місцем і способом творення 
Уподібнення приголосних за м’якістю 
Спрощення приголосних 
Подвоєння приголосних 
Подовження приголосних 
Склад в українській мові 
Основні правила складоподілу 
Наголос в українській мові 
Функції наголосу 
Алгоритм фонетичного аналізу 
Основні поняття графіки 
Особливості української графіки 
Розділ 3. Орфографія 
Уживання м’якого знака
Уживання апострофа
Уживання великої літери
Правопис cкладних іменників
Правопис складних прикметників 
Правопис складних прислівників 
Правопис прийменників 
Правопис сполучників 
Правопис часток 
Правопис частки не 
Правопис частки ні 
Правопис прізвищ слов’янського походження 
Правопис голосних у прізвищах слов’янського походження (на місці э (рос.)) 
Правопис голосних у прізвищах слов’янського походження (на місці ы (рос.)) 
Правопис голосних у прізвищах слов’янського походження (на місці е (рос.)) 
Правопис голосних і буквосполучень у прізвищах слов’янського походження (на місці ё (рос.)) 
Правопис голосних у прізвищах слов’янського походження (на місці и (рос.)) 
Правопис м’якого знака у прізвищах слов’янського походження 
Правопис апострофа у прізвищах слов’янського походження 
Правопис географічних назв слов’янських та інших країн 
Правопис апострофа у географічних назвах слов’янських та інших країн 
Правопис м’якого знака у географічних назвах слов’янських та інших країн 
Правопис складених географічних назв різного походження 
Правопис слів іншомовного походження 
Різновиди складноскорочених слів за способом творення 
Способи запису поскладових абревіатур 
Способи запису ініціальних абревіатур 
Різновиди складноскорочених слів за сферою функціонування 
Правопис префіксів 
Правопис іменникових суфіксів 
Правопис прикметникових суфіксів 
Правопис дієприкметникових суфіксів 
Правопис дієприслівникових суфіксів 
Правила переносу слів із рядка в рядок 
Алгоритм орфографічного аналізу 
Розділ 4. Лексикологія. Лексикографія 
Основні поняття лексикології 
Ознаки слова як одиниці мови 
Функції слова як одиниці мови 
Лексичне значення слова за характером вияву 
Слово за кількісним виявом лексичного значення 
Типи багатозначності 
Лексика української мови за походженням 
Лексика української мови за активністю вживання 
Лексика зі стилістичного погляду 
Лексика за територіальним поширенням 
Групи слів за співвідношенням форми і змісту 
Різновиди синонімів за смисловим наповненням і стилістичним забарвленням
Різновиди синонімів за особливостями встановлення синонімічних зв’язків 
Різновиди синонімів за виявом на мовному рівні 
Різновиди антонімів за особливостями встановлення антонімічних зв’язків 
Антоніми в українській мові 
Різновиди антонімів за виявом на мовному рівні 
Різновиди омонімів за ступенем збігу 
Різновиди омонімів за виявом на мовному рівні 
Пароніми в українській мові 
Алгоритм лексичного аналізу 
Лексикографія української мови 
Розділ 5. Фразеологія 
Основні поняття фразеології 
Основні ознаки фразеологізмів 
Різновиди фразеологічних одиниць за семантичною злитістю компонентів 
Різновиди фразеологічних одиниць за походженням 
Алгоритм фразеологічного аналізу 
Розділ 6. Морфеміка. Словотвір 
Основні поняття морфеміки 
Алгоритм морфемного аналізу 
Основні поняття словотвору 
Морфологічні способи словотворення 
Неморфологічні способи словотворення 
Морфологічні способи творення іменників 
Творення іменників на позначення жителів певного населеного пункту 
Морфологічні способи творення прикметників
Творення прикметникових форм від географічних назв 
Морфологічні способи творення прислівників 
Морфологічні способи творення дієслів 
Алгоритм словотвірного аналізу 
Розділ 7. Морфологія 
Основні поняття морфології
Класифікація частин мови 
Іменник 
Категорія роду іменика 
Категорія числа іменника 
Іменники, що вживаються тільки у формі однини 
Іменники, що вживаються тільки у формі множини 
Категорія відмінка іменника 
Відміни іменників 
Групи іменників за значенням 
Форма родового відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни 
Форма кличного відмінка 
Відмінювання множинних іменників 
Приклад відмінювання іменників, що мають тільки форму множини 
Невідмінювані іменники в українській мові
Граматичне значення невідмінюваних іменників 
Форма роду невідмінюваних іменників 
Відмінювання прізвищ 
Відмінювання імен
Відмінювання імен по батькові 
Відмінювання простих географічних назв з іменниковою основою 
Відмінювання простих географічних назв із прикметниковою основою 
Відмінювання складених географічних назв 
Відмінювання складних географічних назв 
Невідмінювані географічні назви 
Алгоритм морфологічного аналізу іменника 
Прикметник 
Ступені порівняння якісних прикмеників 
Творення форм присвійних прикметників 
Розряди прикмеників за значенням 
Алгоритм морфологічного аналізу прикметника 
Числівник 
Граматичні ознаки числівника 
Відмінювання кількісних числівників 
Відмінювання порядкових числівників 
Зв’язок числівників з іменниками 
Алгоритм морфологічного аналізу числівника 
Граматичне закінчення числівників 
Займенник 
Граматичні ознаки займенників 
Відмінювання займенників 
Алгоритм морфологічного аналізу займенника 
Дієслово 
Морфологічні ознаки дієслова в особовій формі 
Дієприкметник 
Відповідність суфіксів і форм перекладу дієприкметників із російської мови на українську 
Дієприслівник 
Відповідність суфіксів і форм перекладу дієприслівників із російської мови на українську
Алгоритм морфологічного аналізу дієслова 
Прислівник 
Алгоритм морфологічного аналізу прислівника 
Прийменник 
Використання прийменників із відмінковими формами іменників 
Синонімія прийменникових конструкцій 
Алгоритм морфологічного аналізу прийменника 
Сполучник 
Алгоритм морфологічного аналізу сполучника 
Частка 
Словотворчі частки 
Формотворчі частки 
Фразові частки 
Алгоритм морфологічного аналізу частки 
Вигук 
Алгоритм морфологічного аналізу вигуків 
Розділ 8. Синтаксис 
Основні поняття синтаксису 
Члени речення 
Різновиди словосполучень за способом зв’язку 
Різновиди словосполучень за морфологічними ознаками 
Алгоритм синтаксичного аналізу словосполучення 
Різновиди простих речень 
Просте односкладне речення 
Простий підмет 
Складений підмет 
Простий дієслівний присудок 
Складений дієслівний присудок 
Складений іменний присудок 
Додаток 
Означення 
Обставина 
Алгоритм синтаксичного розбору простого речення 
Складносурядні речення 
Складнопідрядні речення 
Допустові 
Безсполучникові складні речення 
Алгоритм синтаксичного аналізу складносурядного речення 
Алгоритм синтаксичного аналізу складнопідрядного речення 
Алгоритм синтаксичного аналізу безсполучникового складного речення 
Алгоритм синтаксичного аналізу багатокомпонентного складного речення 
Способи передачі чужої мови 
Розділ 9. Пунктуація 
Розділові знаки в кінці речення 
Кома в простому реченні 
Крапка з комою в простому реченні 
Двокрапка в простому реченні 
Дужки в простому реченні 
Тире в простому реченні 
Кома в складному реченні 
Крапка з комою в складному реченні 
Двокрапка в складному реченні 
Тире в складному реченні 
Способи запису власне прямої мови 
Способи оформлення цитат 
Способи оформлення діалогу
Розділ 10. Стилістика 
Основні поняття стилістики 
Стилістичні норми 
Порушення стилістичних норм 
Функціональні різновиди сучасної української мови 
Мова художнього твору 
Розділ 11. Мова як комунікативна система 
Мова — комунікативна система 
Спілкування — комплексне поняття 
Різновиди спілкування за наповненням 
Види усного спілкування за виявом 
Роль спілкування в суспільстві 
Функції спілкування 
Етапи процесу спілкування 
Спілкування як обмін інформацією 
Форми спілкування за способом взаємодії між комунікантами 
Монолог — розгорнутий вид мовленнєвої діяльності 
Діалог — найактивніша форма міжособистісного спілкування 
Полілог — активна форма мовленнєвої діяльності 
Загальна стратегія спілкування 
Стратегії спілкування 
Тактика спілкування 
Стилі спілкування 
Модель процесу комунікації 
Вимоги до усної форми спілкування 
Вимоги до усної й писемної форми спілкування 
Невербальні засоби спілкування 
Жанри публічного мовлення 
Види ораторського мистецтва 
Алгоритм підготовки до виступу 
Композиція тексту виступу 
Способи побудови викладу 
Схема побудови тексту виступу 
Текст як одиниця мовлення 
Основні ознаки тексту 
Функціональні типи мовлення 
Основні риси досконалого мовлення фахівця 
Категорія: ЗНО | Додав: | Теги: у схемах і таблицях, орфографія, фонетика, пунктуація, шкільний курс, українська мова
Переглядів: 2049 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 4.5/2
Всього коментарів: 0
avatar