Головна » Файли » ЗНО

ЗНО 2020 Українська мова Довідник-практикум із тестами
15.10.2019, 22:45
загрузка...

Літвінова І.М., Бутко С.Г., Гарюнова Ю.О., Тищенко З.Р.

ОЗНАЙОМИТИСЯ

 

Тести онлайн Інтерактивне навчання Видавництво Ранок

 

Зміст

Морфологія

Заняття 1

Частини мови

Частини мови. Загальна характеристика

Самостійні частини мови

Службові частини мови

Вигук

Заняття 2

Iменник

Іменник. Загальна характеристика

Рід іменників

Рід незмінюваних іменників

Число іменників

Заняття 3

Iменник

Відміни іменників. Невідмінювані іменники

Групи іменників

Групи іменників ІІ відміни на -р

Особливості відмінювання іменників

Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку однини

Заняття 4

Iменник

Кличний відмінок

Особливості вживання поширених звертань

Імена по батькові

Відмінювання прізвищ

Заняття 5

Прикметник

Прикметник. Загальна характеристика

Відмінювання прикметників

Розряди прикметників за значенням

Заняття 6

Прикметник

Ступені порівняння якісних прикметників

Особливості утворення ступенів порівняння

Звукові зміни при творенні. Особливості вживання ступенів порівняння

Заняття 7

Числівник

Числівник. Загальна характеристика

Розряди числівників за значенням і будовою

Відмінювання кількісних числівників

Заняття 8

Числівник

Відмінювання порядкових числівників

Узгодження числівників з іменниками

Уживання числівників для позначення часу

Заняття 9

Займенник

Займенник. Загальна характеристика

Розряди займенників за значенням

Заняття 10

Займенник

Особливості відмінювання займенників

Заняття 11

Дієслово

Дієслово. Загальна характеристика

Форми дієслова

Вид дієслова

Безособові дієслова

Складні випадки керування дієслів

Заняття 12

Дієслово

Способи дієслова

Творення форм умовного й наказового способів дієслова

Дійсний спосіб. Форми майбутнього часу

Дієвідмінювання дієслів

Чергування приголосних при дієвідмінюванні

Заняття 13

Дієприкметник

Дієприкметник. Загальна характеристика

Творення дієприкметників

Правопис дієприкметників

Дієприкметниковий зворот

Заняття 14

Дієприслівник

Дієприслівник. Загальна характеристика

Творення дієприслівників

Дієприслівниковий зворот

Уживання дієприслівників і дієприслівникових зворотів

Заняття 15

Прислівник

Прислівник. Загальна характеристика

Ступені порівняння прислівників

Правопис -и або -і в кінці прислівників

Правопис -н- чи -нн- у прислівниках

Прислівники й сполучення інших частин мови

Заняття 16

Прислівник

Правопис прислівників

Правопис прислівникових сполучень

Заняття 17

Службові частини мови

Прийменник. Загальна характеристика

Правопис прийменників

Особливості вживання прийменників

Сполучник. Загальна характеристика

Групи сполучників

Сполучники і сполучні слова

Правопис сполучників

Заняття 18

Службові частини мови. Вигук

Частка. Загальна характеристика

Розряди часток за значенням

Правопис часток

Правопис частки не з різними частинами мови

Вигук як частина мови

Правопис вигуків

Лексикологія. Фразеологія

Заняття 19

Лексичне значення слова

Лексикологія як розділ науки про мову

Лексичне значення слова

Однозначні й багатозначні слова. Типи лексичного значення

Системні зв’язки лексики

Заняття 20

Лексика української мови

Лексика української мови за походженням

Лексика української мови за сферами вживання

Заняття 21

Фразеологія

Фразеологія. Поняття про фразеологізми

Джерела походження фразеологізмів

Синтаксис і пунктуація

Заняття 22

Словосполучення

Словосполучення. Загальна характеристика

Типи словосполучень

Заняття 23

Речення

Речення. Загальна характеристика

Структура речення

Порядок слів у реченні

Види речень

Повні й неповні речення

Типи неповних речень

Заняття 24

Головні члени речення

Члени речення. Загальна характеристика

Головні члени двоскладного речення

Тире між підметом і присудком

Особливості узгодження підмета з присудком

Заняття 25

Другорядні члени речення

Другорядні члени речення

Додаток

Означення

Прикладка

Правопис непоширених прикладок

Обставина

Заняття 26

Односкладні речення

Односкладне речення. Загальна характеристика

Типи односкладних речень

Заняття 27

Однорідні члени речення

Просте ускладнене речення. Загальна

характеристика

Однорідні члени речення

Розділові знаки при однорідних членах речення

Розділові знаки між однорідними означеннями

Розділові знаки при узагальнювальних словах

Заняття 28

Звертання. Вставні і вставлені конструкції

Звертання

Різновиди звертань за структурою

Розділові знаки при звертаннях

Як на ЗНО. Частина 1

Вставні конструкції

Розділові знаки при вставних конструкціях

Вставлені конструкції. Розділові знаки при вставлених конструкціях

Як на ЗНО. Частина 2

Заняття 29

Відокремлені члени речення

Відокремлені члени речення. Загальна характеристика

Відокремлений додаток

Відокремлене означення

Відокремлена прикладка

Заняття 30

Відокремлені члени речення

Відокремлена обставина

Порівняльний зворот

Відокремлені уточнювальні члени речення

Заняття 31

Типи складних речень.

Складносурядне речення

Складне речення. Загальна характеристика

Складносурядне речення

Розділові знаки в складносурядному реченні

Заняття 32

Складнопідрядне речення

Складнопідрядне речення. Загальна характеристика

Види підрядних частин

Розділові знаки у складнопідрядному реченні

Заняття 33

Безсполучникове складне речення

Безсполучникове складне речення. Загальна характеристика

Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення

Заняття 34

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

Складне речення з різними видами зв’язку. Загальна характеристика

Види зв’язку між частинами багатокомпонентного складного речення

Розділові знаки в багатокомпонентному складному реченні

Заняття 35

Способи відтворення чужого мовлення

Пряма мова. Непряма мова

Розділові знаки при прямій мові

Особливості оформлення діалогу

Правила оформлення цитат

Будова слова. Словотвір

Заняття 36

Будова слова. Словотвір

Будова слова. Загальна характеристика

Структурні елементи слова (морфеми)

Словотвір як розділ мовознавства. Загальна

характеристика

Способи словотворення

Фонетика. Графіка

Заняття 37

Фонетика. Графіка

Фонетика як розділ науки про мову

Характеристика приголосних звуків

Графіка як розділ науки про мову

Співвідношення між буквами та звуками в українській мові. Фонетична транскрипція

Заняття 38

Орфоепія

Орфоепія як розділ науки про мову

Правила вимови голосних звуків в українській мові

Правила вимови приголосних звуків в українській мові

Спрощення в групах приголосних

Основні випадки уподібнення приголосних

Заняття 39

Наголос. Склад

Наголос

Складні випадки наголошування слів

Склад

Правила переносу слів із рядка в рядок

Технічні правила переносу

Орфографія

Заняття 40

Орфографія. Правопис літер на позначення голосних. Чергування голосних

Орфографія як розділ науки про мову

Правопис літер, що позначають ненаголошені

голосні [е], [и], [о]

Поняття про чергування звуків

Найпоширеніші випадки чергування голосних

Заняття 41

Чергування приголосних. Основні випадки чергування у//в, і//й, з//зі//із

Найпоширеніші випадки чергування приголосних

Основні випадки чергування у //в, і //й, з //зі //із

Заняття 42

Зміни приголосних при словотворенні

Зміни приголосних при творенні прикметників та іменників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств-

Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників

Зміни приголосних при творенні іменників за допомогою суфікса -ин-

Заняття 43

Подвоєння букв на позначення приголосних

Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних

Заняття 44

Сполучення ЙО, ЬО. Уживання м’якого знака та апострофа

Сполучення йо, ьо

Правила вживання м’якого знака

Як на ЗНО. Частина 1

Правила вживання апострофа

Як на ЗНО. Частина 2

Заняття 45

Правопис префіксів і суфіксів

Правопис голосних у префіксах

Правопис приголосних у префіксах

Правопис суфіксів

Заняття 46

Правопис власних назв

Правила вживання великої літери у власних назвах

Лапки у власних назвах

Заняття 47

Правопис слів іншомовного походження

Ознаки слів іншомовного походження

Правопис голосних у словах іншомовного походження

Уживання м’якого знака й апострофа у словах іншомовного походження

Подвоєння букв на позначення приголосних у словах іншомовного походження

Заняття 48

Правопис складних

і складноскорочених слів

Написання складних слів разом або через дефіс

Правопис складноскорочених слів

Стилістика

Заняття 49

Стилі сучасної української мови. Власне висловлення

Стилі сучасної української мови. Загальна характеристика

Стильові різновиди сучасної української мови

Вимоги до написання власного висловлення

Розвиток мовлення

Заняття 50

Читання й аналіз тексту

Читання й аналіз тексту. Загальна характеристика завдання

Поради щодо виконання тестів до тексту

Текст, тема, основна думка. Теоретичний мінімум

Мовні засоби зв’язку речень у тексті

Тестовий зошит, як на ЗНО

Додатки

Додаток 1

Зразки відмінювання іменників

І відміна

ІІ відміна

ІІІ відміна

ІV відміна

Додаток 2

Відмінювання прикметників

Тверда група

М'яка група

Прикметники на -лиций

Додаток 3

Відмінювання займенників

Особові займенники

Присвійні і зворотний

Питально-відносні, неозначені, заперечні займенники

Вказівні та означальні займенники

Ключі

Ключі до тестового зошита

Ключі до занять

 

Категорія: ЗНО | Додав: | Теги: довідник, Практикум, українська мова, зно українська
Переглядів: 41 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar